ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 
Дата розміщення: 20.10.2017

Особлива інформація на 19.10.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Омаров Шамхал Магомедгаджийович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

19.10.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Експериментальний механiчний завод"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 54028, м. Миколаїв, Новозаводська, 19
4. Код за ЄДРПОУ 03576249
5. Міжміський код та телефон, факс (0512) 23-20-62, (0512) 23-50-24
6. Електронна поштова адреса info@emz.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

19.10.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

199 (2704), Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

20.10.2017

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.emz.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

20.10.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}