ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 
Дата розміщення: 20.10.2017

Особлива інформація на 19.10.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.10.2017Припинено повноваженняДиректорОмаров Шамхал МагомедгаджийовичМК, 018467, 14.02.2012, ВСГIРФО ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.45.55305
Зміст інформації:
Повноваження Директор Омаров Шамхал Магомедгаджийович (паспорт: серiя МК номер 018467 виданий ВСГIРФО ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 14.02.2012) припинено 19.10.2017 р.(дата вчинення дiї 19.10.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 45.55305% на суму 700820.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв. Рiшення прийнято Наглядовою радою, Протокол засiдання Наглядової ради вiд 19.10.2017р.
19.10.2017ОбраноДиректорОмаров Шамхал МагомедгаджийовичМК, 018467, 14.02.2012, ВСГIРФО ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.45.55305
Зміст інформації:
Директор Омаров Шамхал Магомедгаджийович (паспорт: серiя МК номер 018467 виданий ВСГIРФО ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 14.02.2012) обрано 19.10.2017 р.(дата вчинення дiї 19.10.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 45.55305% на суму 700820.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор ПрАТ "ЕМЗ". Рiшення прийнято Наглядовою радою, Протокол засiдання Наглядової ради вiд 19.10.2017р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.