ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  14360570
Місцезнаходження  Дніпропетровська область, дIн, 49094, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 483525
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  05.08.2009
Міжміський код та телефон  (056) 716-16-84
Факс  (056) 716-16-84
Вид діяльності  Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть Зберiгача цiнних паперiв.
Опис  Послугами Зберiгача Товариство користується на пiдставi Договору про вiдкриття рахункiв власникам iменних цiнних паперiв №ЕМ-13I10 вiд 03.12.2010р.
 
Найменування  Аудиторська фiрма "АУДИТ-ПРАЙС"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30243644
Місцезнаходження  Миколаївська область, Центральний р-н, 54055, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобiдська,62, оф.307
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  2012
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  (0512) 36-84-66
Факс  данi вiдсутнi
Вид діяльності  Аудиторська дiяльнiсть
Опис  Послугами аудитора Товариство користується на пiдставi Договору про проведення аудиту №21-1 вiд 28.02.2012р.
 
Найменування  Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35917889
Місцезнаходження  м. Київ, дIн, 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.11.2009
Міжміський код та телефон  (044) 585-42-40
Факс  (044) 585-42-40
Вид діяльності  Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.
Опис  Послугами Депозитарiю Товариство користується на пiдставi Договору про обслуговування емiсiї №Е2923I10 вiд 30.12.2010р.