ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Акцiонерне товариство закритого типу "Експериментальний механiчний завод" створене засновано вiдповiдно до рiшення Зборiв засновникiв, що оформлене Установчим договором вiд 12.12.1996 року..
У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 01 липня 2011 року змiнено тип акцiонерного товариства з Закритого акцiонерного товариства на Приватне акцiонерне товариство. Приватне акцiонерне товариство "Експериментальний механiчний завод" (далi - Товариство) є правонаступником Акцiонерного товариства закритого типу "Експериментальний механiчний завод" за усiма правами та обов'язками.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Товариство створене та функцiонує в формi акцiонерного товариства. Вищим органом управлiння є Загальнi збори акцiонерiв. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Генеральний директор. Захист прав акцiонерiв та контролювання дiяльностi виконавчого органу здiйснює Наглядова рада Товариства. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю. Функцiї Ревiзiйної комiсiї у Товариствi виконує Ревiзор, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.
Фiлiй, представництв, вiдокремлених та структурних пiдроздiлiв Товариство не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї Товариства не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облiк ведеться з використанням журнально-ордерної системи згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика Товариства затверджена Наказом "Про облiкову полiтику" №1 вiд 04.01.2011р., в якому вiдображена методологiя ведення бухгалтерського облiку i надання iнформацiї у фiнансових звiтах.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
Приватного Акцiонерного Товариства
"ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"
станом на 31.12.2011 р.

20 березня 2012р. м. Миколаїв

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) пiдготовлено для Приватного Акцiонерного Товариства "Експериментальний механiчний завод" (скорочено - ПрАТ "ЕМЗ") з подальшим поданням одного з екземплярiв до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Одержувачем аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) є Генеральний директор ПрАТ "ЕМЗ".
Аудиторською фiрмою згiдно договору №21-1 вiд 28.02.2012р. проведена аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi Приватного Акцiонерного Товариства "Експериментальний механiчний завод", що додається, яка включає Баланс станом на 31.12.2011р. i звiти: про сукупнi прибутки та збитки, про змiни у власному капiталi та про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є нацiональнi Положення (стандарти) бухгалтерського облiку України.
Аудиторську перевiрку проведено на вiдповiднiсть вимогам Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. за №1360 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", яке зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011р. за № 1358I20096, а також згiдно з вимогами:
- Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125 - XII вiд 22.04.1993р., у редакцiї Закону України вiд 14.09.2006р. №140-V;
- Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, видання 2010р. якi затвердженi рiшенням Аудиторської палати України вiд 18.04.2003р. за №122I2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної Федерацiї бухгалтерiв" (далi по тексту "МСА").
В ходi перевiрки Аудитор також керувався такими нормативно-правовими документами, а саме Законами України:
"Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006р.; "Про акцiонернi Товариства" вiд 27.04.2010р. №2154-VI та "Про господарськi товариства" №1576- XII вiд 19.09.1991р. зi змiнами та доповненнями;
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-ХIV вiд 16.07.1999р., та iншими нормативними документами.
1.ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Аудиторська перевiрка проведена Аудиторською фiрмою "АУДИТ ПРАЙС", в формi приватного пiдприємства, зареєстрованого Реєстрацiйно-лiцензiйною палатою Миколаївського Мiськвиконкому 18.11.1998р. за №12284, та перереєстрованого, 14.11.2011р. Виписка Серiї ААБ за №199357, номер запису до ЄДР 15221200000017103. Дiяльнiсть фiрми здiйснюється на пiдставi: Свiдоцтва № 2012 вiд 26.01.2001р., що внесене до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi та видане Аудиторською палатою України, згiдно Рiшення АПУ вiд 26.01.2006р. термiн дiї якого 23.12.2015р., а також: Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, Реєстровий №000870, Серiя А вiд 09.11.2004р. термiн дiї свiдоцтва з 01.09.2011р. по 10.07.2016р., яке видане Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України; Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв Серiї АБ 001460, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 05.07.2011р., рiшення №873, термiн дiї якого до 23.12.2015р. Юридична адреса: м. Миколаїв, пр. Ленiна, 120. Мiсце знаходження: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобiдська, 62, телефон 36-84-66, 55-20-47. Аудиторська перевiрка проведена Аудитором України Шуточкiною Нелею Феофанiвною, Сертифiкат серiї А № 003197 вiд 10 липня 1997р., яким присвоєна квалiфiкацiя аудитора з правом здiйснення аудиту пiдприємств та господарських товариств, за винятком банкiв, що продовжений до 10.07.2016р.
2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА
Приватне Акцiонерне Товариство "Експериментальний механiчний завод", м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19, код ЄДРПОУ - 03576249, правовий статус суб'єкта - юридична особа, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ - 230 - акцiонерне товариство. Iнституцiйний сектор економiки за КIСЕ - S.11002 Приватнi нефiнансовi корпорацiї.
Приватне Акцiонерне Товариство "Експериментальний механiчний завод", яке з метою приведення дiяльностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" змiнило своє найменування на "Приватне Акцiонерне Товариство "Експериментальний механiчний завод" з "Акцiонерне Товариство Закритого Типу "Експериментальний механiчний завод", є правонаступником прав та обов'язкiв Акцiонерного Товариства Закритого Типу "Експериментальний механiчний завод", що створене вiдповiдно до рiшення Зборiв засновникiв, що оформлене Установчим договором вiд 12.12.1996р. Все майно, товари, обiговi кошти та дозвiльнi документи, що вiдносилися до АТЗТ "Експериментальний механiчний завод" є дiйсним (чинним) для Приватного Акцiонерного Товариства "Експериментальний механiчний завод".
Товариство зареєстровано 03.06.1997р., та перереєстровано Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради, номер запису до ЄДР 15221200000011526, Свiдоцтво Серiя А01 №120464.
Нова редакцiя Статуту Товариства затверджена загальними зборами акцiонерiв АТЗТ "Експериментальний механiчний завод", Протокол №15 вiд 01.07.2011р. та зареєстровано Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради за №15221050005011526 вiд 29.11.2011р. Згiдно вказаної редакцiї Статуту Статутний капiтал Товариства становить 1538470,00(Один мiльйон п'ятсот тридцять вiсiм тисяч чотириста сiмдесят)грн., який розподiлено на 153847 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,00грн.
Свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй, виданим Миколаївським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку затверджується випуск простих iменних акцiй Товариства загальною сумою 1538470,00грн., номiнальною вартiстю 10,00грн., кiлькiстю 153847штук.
Метою дiяльностi Товариства, згiдно Статуту, є здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства, максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi зростання вартостi акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв; предметом дiяльностi Товариства є: виробництво та забезпечення об'єктiв будiвництва агропромислового комплексу будiвельними металоконструкцiями, виготовлення машин, механiзмiв та iнших пристосувань.
Згiдно Довiдки Державного комiтету статистики України про включення до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України, основними видами дiяльностi Товариства є: 28.21.0 - Виробництво металевих резервуарiв, цистерн та контейнерiв; 28.11.0 - Виробництво будiвельних металевих конструкцiй; 29.53.1 - Виробництво машин та устатковання для перероблення сiльгосппродуктiв; 60.24.1 - Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту; 52.12.0 - Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без переваги продовольчого асортименту; 51.70.0 - Iншi види оптової торгiвлi.
Товариство має самостiйний баланс, розрахунковий рахунок.
Генеральний директор - Пернатiй Володимир Iванович.
Головний бухгалтер - Глущенко Тетяна Iванiвна.
3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, чинних в Українi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, а також вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Таким чином, вiдповiдальнiсть за вищевикладене, покладається на керiвництво суб'єкта господарювання.
4.ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту та вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть". Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Приватним Акцiонерним Товариством "Експериментальний механiчний завод" фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки, але ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних запасiв та необоротних активiв, оскiльки дата проведення iнвентаризацiї передувала перiоду проведення аудиту. Через характер облiкових запасiв ПрАТ "ЕМЗ" Аудитор не мав змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур.
5. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ
На думку Аудитора, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться в попередньому параграфi, отримано достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, якi свiдчать, що фiнансова звiтнiсть ПрАТ "ЕМЗ" станом на 31.12.2011р. складена у всiх суттєвих аспектах згiдно з вимогами застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi та вiдповiдає встановленим нормативам облiку, зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку в Українi. Фiнансова звiтнiсть забезпечує адекватнi розкриття: суттєвих облiкових полiтик, якi були обранi i застосованi та є належними; даних у такий спосiб, щоб визначенi користувачi могли зрозумiти вплив суттєвих операцiї i подiй на iнформацiю, подану у фiнансовiй звiтностi, яка є достовiрною i зрозумiлою. Облiковi оцiнки, якi здiйсненi управлiнським персоналом, є об'рунтованими.
6.РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) замовлено Керiвництвом Приватного Акцiонерного Товариства "Експериментальний механiчний завод". Метою проведення аудиту є перевiрка достовiрностi i повноти фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2011р. для формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi, а також вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним головної книги. Одержувачем аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) є Генеральний директор ПрАТ "ЕМЗ". Можливими користувачами висновку є Учасники Товариства та iншi органи, i особи вiдповiдно до чинного законодавства України, крiм Установ банку.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур за для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження Аудитора. Перевiрка проводилась з вiдома Генерального директора та Головного бухгалтера за даними бухгалтерського облiку, у перiод дiяльностi Товариства з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. Пiд час аудиторської перевiрки, яка проводилась з 28.02.2012р. по 20.03.2012р. Аудитором, згiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), здiйснено планування перевiрки та виконання аудиторських процедур з метою забезпечення об'рунтованої впевненостi в тому, що звiти не мiстять суттєвих помилок та викривлень. Аудиторська перевiрка включила в себе тестування доказiв, якi пiдтверджують суми, та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Протягом аудиторської перевiрки були оцiненi застосованi в Товариствi принципи бухгалтерського облiку, яких дотримувалися при пiдготовцi звiтiв, а також проведена оцiнка загального подання фiнансових звiтiв. Для аудиторської перевiрки були використанi:
" установчi та реєстрацiйнi документи ПрАТ, накази: "Про облiкову полiтику" та "Про проведення iнвентаризацiї";
" облiковi регiстри синтетичного та аналiтичного облiку, первиннi документи, бухгалтерська статистична звiтнiсть, головна книга та зворотно-сальдовi вiдомостi по рахунках 10 "Основнi засоби"; 36 "Розрахунки з покупцями" та 63 "Розрахунки з постачальниками"; 377 "Розрахунки з iншими дебiторами" та 685 "Розрахунки з iншими кредиторами"; 20 "Виробничi запаси" та 26 "Готова продукцiя"; 30 "Каса" та 31 "Рахунки в банках" та iншi розрахунки, якi необхiднi для аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi за 2011р.;
" Баланс станом на 31.12.2011р. та вiдповiдний звiт "Про фiнансовi результати" за 2011р.
Аудиторською перевiркою охопленi наступнi питання: облiк та формування статутного капiталу; облiк основних засобiв, нематерiальних активiв, визначення амортизацiї та облiк товарно-матерiальних цiнностей; облiк коштiв та розрахункiв, облiк формування складу витрат; облiк реалiзацiї товарiв та наданих послуг; визначення фiнансових результатiв та адекватнiсть розподiлу прибутку вiдповiдно до Статуту, а також вiдповiднiсть бухгалтерського облiку вимогам чинного законодавства.
В цiлому аудиторська перевiрка проводилась вибiрковим методом, крiм того були використанi методи зрiвняння показникiв звiтностi з даними облiкових регiстрiв та зворотно-сальдовими вiдомостями, методи обчислень та суцiльно-вибiрковий метод, математичнi та аналiтичнi моделi бухгалтерського облiку. Аудитором проведено аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв Товариства у вiдповiдностi до МСА №700 (переглянутий) "Формування думки та надання звiту аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв", згiдно якого аудитори надають висновок про фiнансову звiтнiсть загального призначення, пiдготовлену у вiдповiдностi до концептуальної основи фiнансової звiтностi, метою якої є досягнення справедливого вiдображення i задоволення потреб в загальнiй iнформацiї широкого дiапазону користувачiв. Цей МСА розглядає обставини, при яких аудитори можуть надавати безумовно - позитивний висновок, а необхiдностi в модифiкацiї висновку у аудитора немає.
Крiм того, при проведеннi аудиторської перевiрки використовувалися МСА: №720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти", №320 "Суттєвiсть аудиту", №500 "Аудиторськi докази", №300 "Планування аудиту фiнансових звiтiв", №570 "Безперервнiсть", №240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi", №315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища" та iншi.
За перiод, що перевiрявся, розпорядником господарсько-фiнансової дiяльностi був Пернатiй Володимир Iванович.
Вiдповiдальнiсть за змiст, повноту та достовiрнiсть фiнансових документiв, правильнiсть пiдготовки фiнансового звiту, а також вiрнiсть вiдображення даних у фiнансових звiтах, наданих Аудитору для перевiрки, несе керiвництво Приватного Акцiонерного Товариства "Експериментальний механiчний завод".
Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки щодо пiдтвердження фiнансових звiтiв на пiдставi результатiв аудиторської перевiрки та надання аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора).
7. ЗМIСТОВА ЧАСТИНА АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ
Фiнансово-господарська дiяльнiсть ПрАТ "ЕМЗ" здiйснюється вiдповiдно до вимог чинного законодавства, прийнята система бухгалтерського облiку вiдповiдає вимогам законодавчих i нормативних актiв. Фiнансова звiтнiсть складена за даним облiку та у вiдповiдностi до вимог нацiональних нормативiв (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Данi, вiдображенi в Балансi, пiдтверджуються залишками на рахунках активiв i зобов'язань. Аналiз статей Звiту про фiнансовi результати дає реальну iнформацiю про доходи i витрати, про прибутки i збитки, отриманi в наслiдок дiяльностi Товариства за рiк. Податковий облiк Аудитором не перевiрявся, так як це не входило до умов вказаного договору.
Бухгалтерський облiк. Аудитором проведена перевiрка бухгалтерського облiку Товариства. Встановлено, що бухгалтерський облiк ведеться з використанням журнально-ордерної системи згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в України", а також з Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, забезпечує своєчасне та повне вiдображення всiх господарських операцiй за вiдповiдними рахунками i параметрами та надання необхiдної iнформацiї користувачам про стан активiв, зобов'язань, результатам фiнансової дiяльностi. Облiкова полiтика Товариства затверджена Наказом "Про облiкову полiтику" №1 вiд 04.01.2011р., в якому вiдображена методологiя ведення бухгалтерського облiку i надання iнформацiї у фiнансових звiтах, та протягом звiтного перiоду, була незмiнною.
Iнвентаризацiя (перевiрка наявностi, стану та оцiнка) активiв та зобов'язань проводилась в строки та за порядком, засвiдченим Наказом керiвництва №34 вiд 01.11.2011р. на пiдставi вимог чинного законодавства. Аудитор особисто не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних запасiв та необоротних активiв, оскiльки ця дата передувала перiоду проведення аудиту, а ознайомився з iнвентаризацiйними вiдомостями та результатами проведення iнвентаризацiї, але у Аудитора iснує неминучий ризик того, що навiть деякi суттєвi викривлення можуть залишитися невиявленими.
У зв'язку з обмеженням часу для проведення перевiрки, перевiрку здiйснено на вибiркових умовах пiдтвердження числових даних i пояснень, якi вiдображенi в бухгалтерськiй звiтностi.
Висновок щодо розкриття iнформацiї за видами активiв:
Класифiкацiя, оцiнка, вiдображення в активi балансу всiх видiв активiв, тобто ресурсiв, контрольованих Товариством в результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується призведе до надходження економiчних вигод у майбутньому, вiдповiдає визначеним основам бухгалтерського облiку.
КЛАСИФIКАЦIЯ АКТИВIВ (за їх видами):
Основнi засоби: Згiдно балансу основнi засоби на 31.12.2011р. складають: первiсна вартiсть - 1913тис.грн., знос - 1279тис.грн., залишкова вартiсть - 634тис.грн. В звiтному перiодi має мiсце продаж основних засобiв з метою залучення додаткових обiгових коштiв для фiнансування дiяльностi Товариства. В бухгалтерському звiтi основнi засоби, їх рух враховуються за вартiстю, пiдтвердженою первинними документами. Порядок нарахування зносу (амортизацiї) основних засобiв визначається прямолiнiйним методом. Облiк основних засобiв вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби", затвердженим Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №92 вiд 27.04.2000р.
Виробничi запаси - 90тис.грн., це матерiали, паливо, запаснi частини та iншi матерiальнi цiнностi. Готова продукцiя - 110тис.грн., це металоконструкцiї. Всi матерiальнi ресурси Товариства вiдображаються в облiку i звiтностi за їх фактичною собiвартiстю, яка визначається на пiдставi первинних документiв вiдповiдно до чинного законодавства. Облiк виробничих запасiв вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку №9 "Запаси", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №246 вiд 20.10.1999р.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду складає 1436тис.грн., яка збiльшилася в звiтному перiодi. При визначеннi та оцiнцi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги Товариством не проводився розрахунок резерву сумнiвних боргiв виходячи з аналiзу платоспроможностi дебiторiв, або на пiдставi класифiкацiї дебiторської заборгованостi, що не вiдповiдає Наказу "Про облiкову полiтику".
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 34тис.грн.
Iншi оборотнi активи - 42тис.грн.
На думку Аудитора, вiдображення роздiлу Балансу Товариства "Активи" в сумi 2346тис.грн. визначено вiрно.
Висновок щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання.
Визнання, оцiнка та вiдображення в пасивi балансу Товариства його заборгованостей, якi виникли внаслiдок минулих подiй i погашення яких, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, вiдповiдає визначеним основам бухгалтерського облiку.
Забезпечення виплат персоналу (резерв вiдпусток працiвникiв) - вiдсутнiй, що не вiдповiдає Наказу "Про облiкову полiтику", його доцiльно було б нараховувати, щоб в подальшому уникнути непередбачуваних витрат.
Поточнi зобов'язання: Кредиторська заборгованiсть за товари роботи та послуги становить 1484тис.грн., яка збiльшилася в звiтному перiодi. Треба вiдмiтить, що сума кредиторської заборгованостi майже дорiвнює заборгованостi дебiторiв за товари, роботи, послуги, тому в разi її погашення Товариство зможе розрахуватися за своїми зобов'язаннями. На кiнець звiтного перiоду iснують поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 45тис.грн., зi страхування - 137тис.грн., з оплати працi - 11тис.грн., яка значно зменшилася, тому що за рахунок виручки вiд продажу основних засобiв було проведено погашення заборгованостi iз заробiтної плати. Iншi поточнi зобов'язання - 825тис.грн., це заборгованiсть з фiнансової допомоги. На думку Аудитора, облiк зобов'язань вiдповiдає Положенню (Стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №20 вiд 31.01.2000р.
8 ВИСНОВОК ЩОДО РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ
ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
Статутний капiтал Товариства, згiдно статуту, складає в сумi 1538470,00(Один мiльйон п'ятсот тридцять вiсiм тисяч чотириста сiмдесят)грн., який сформовано в повному обсязi шляхом перетворення Акцiонерного Товариства Закритого Типу "Експериментальний механiчний завод" у Приватне Акцiонерне Товариство "Експериментальний механiчний завод" яке є правонаступником всiх його прав та обов'язкiв.
Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2011р. в сумi 1538470,00грн. сформовано в повному обсязi та у встановленi законодавством строки. Майно Товариства складається з основних фондiв та обiгових коштiв, а також iнших майнових цiнностей. Порядок формування Статутного капiталу у Товариствi регулюється законодавством та установчими документами. Для облiку наявностi та змiн Статутного капiталу призначено аналiтичний рахунок 40 "Статутний капiтал", який ведеться без порушень.
Аудитором пiдтверджується адекватнiсть формування Статутного капiталу Товариства станом на 31.12.2011р.
Додатковий капiтал - 39тис.грн., який зменшено в звiтному перiодi за рахунок вартостi основних засобiв, якi були проданi.
Непокритий збиток складає 1733тис.грн., який збiльшено за рахунок збитку отриманого Товариством в звiтному перiодi в сумi 498тис.грн.
Роздiл балансу "Власний капiтал" дорiвнює вiд'ємному значенню в сумi (-156тис.грн.), що менше розмiру Статутного капiталу. Це обумовлено наявнiстю збиткiв в попереднiх та звiтному перiодах.
На думку Аудитора, роздiл балансу "Пасив" в сумi 2346тис.грн. визначено вiрно.
9.ВИСНОВОК ЩОДО РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ
ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Основним джерелом отримання доходу Товариства є дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом металевих резервуарiв та цистерн. Дохiд вiд реалiзацiї визначався згiдно Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997р. №283I97ВР (зi змiнами та доповненнями), Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010р. №2755-VI (зi змiнами та доповненнями) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №15 "Доходи", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №290 вiд 29.11.1999р.
Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi фiнансовi результати дiяльностi Товариства обчисленi згiдно до вимог чинного законодавства. Класифiкацiя та оцiнка доходу та витрат проводиться вiдповiдно до встановлених вимог, зокрема Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. У фiнансовому звiтi "Про фiнансовi результати" надано користувачам повну iнформацiю про доходи, витрати та фiнансовий результат вiд дiяльностi Товариства. Зокрема, Товариством за звiтний перiод отримано чистий дохiд в сумi 532тис.грн. В операцiйному перiодi дохiд бiльший в порiвняннi з минулим перiодом, це обумовлено реалiзацiєю основних засобiв у звiтному перiодi. Витрати склали в сумi 1030тис.грн. За звiтний перiод Товариством отримано збиток в сумi 498тис.грн., про що свiдчать данi узагальненої iнформацiї про доходи та витрати Ф.2 "Звiт про фiнансовi результати".
10. ДУМКА АУДИТОРА
ЩОДО IНШОЇ ДОПОМIЖНОЇ IНФОРМАЦIЇ
10.1.Визначення вартостi чистих активiв ПрАТ "ЕМЗ":
тис.грн.
Активи Довгосторковi та поточнi зобов'язання Розмiр Власного капiталу
(ст.1 - ст.2) Розмiр Статутного капiталу Вартiсть чистих активiв
(ст.3 - ст.4)
1 2 3 4 5
2346 2502 -156 1538 -1694
Вартiсть чистих активiв Товариства не вiдповiдає вимогам законодавства (ст.155 Цивiльного Кодексу України), яка розрахована у вiдповiдностi до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств" схвалених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. за №485.
10.2. Виконання значних правочинiв.
Значних правочинiв, що бiльше десяти вiдсоткiв вартостi чистих активiв, якi можуть вплинути на ринкову вартiсть акцiй Товариства, за даними рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", у ПрАТ не має.
10.3. Корпоративне управлiння i стан внутрiшнього аудиту Товариства.
Корпоративне управлiння Товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" здiйснюється, згiдно Статуту, Загальними зборами, Наглядовою радою та Генеральним директором. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Генерального директора здiйснюється Ревiзором Товариства, який є органом контролю Товариства. Загальними зборами акцiонерiв Товариства, Протокол №15 вiд 01.07.2011р. було прийнято рiшення про продаж корпоративних прав Товариства з метою залучення iнвесторiв та про вiдчуження рухомого та нерухомого майна Товариства, що на данний час не використовується для дiяльностi, з метою залучення додаткових обiгових коштiв для фiнансування дiяльностi Товариства. Таким чином, на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi за 2011р. має мiсце використання управлiнським персоналом припущень про безперервнiсть дiяльностi Товариства у вiдповiдностi до МСА №570 "Безперервнiсть".
У Аудитора розбiжностей з керiвництвом стосовно облiкової полiтики Товариства не було. Внутрiшнiй аудитор в Товариствi вiдсутнiй.
10.4. Iдентифiкацiя та оцiнка Аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Проведена iдентифiкацiя та оцiнка Аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА №240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi", в результатi якої виявлено: у фiнансовiй звiтностi iнформацiя розкрита достатньо - суттєвих викривлень за рахунок шахрайства не виявлено, суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю немає.
10.5. Особлива iнформацiя.
Аудитором не виявлена особлива iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених у ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та у вiдповiдностi до МСА №720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти".
11. АНАЛIЗ ПОКАЗНИКIВ ФIНАНСОВОГО СТАНУ
ПрАТ "ЕМЗ"
Для об'єктивної оцiнки рiвня самостiйностi, платоспроможностi, фiнансової незалежностi проведено аналiз показникiв фiнансового стану Товариства, який оснований на балансових даних та звiту про фiнансовi результати станом на 31.12.2011р. Аналiз фiнансового стану виконаний з повною впевненiстю в тому, що звiтнiсть, яка представлена, не мiстить суттєвих помилок.
№ пIп
Показники Орiєнтоване позитивне значення показника Станом на 31.12.10р Станом на 31.12.11р Рiзниця (показник 2011 р. - показник 2010 р.)
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi =(Грошовi кошти та їх еквiваленти) I (Короткостроковi зобов'язання) =
ф.1(р.220+р.230+р.240)I ф.1р.620 0,25-0,5 0 0 0
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) = (Грош. кошти та їх еквiваленти + Запаси + Дебiтор. заборг-сть) I(Короткостроковi зобов'язання) = ф.1 р.260Iф.1 р.620 1,0-2,0 0,67 0,68 0,01
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) = (Власнi кошти)I(Вар-ть майна) = ф. 1 р.380 I ф.1 р.640 0,25-0,5 0,17 У зв'язку з вiд'ємним значенням роздiлу Власний капiтал показники встановити не можливо -0,17
4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) = (Кредиторська заборгованiсть) I (Власний капiтал) = ф.1(р.430+р.480+р.620+р.630)I ф.1р.380 0,5-1,0 4,82 -4,82
Показники лiквiдностi свiдчать про неспроможнiсть Товариства сплачувати свої поточнi зобов'язання. Фiнансова стiйкiсть характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв Товариства, тобто залежнiсть вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. У зв'язку з отриманими збитками у минулому та звiтному перiодах показники рентабельностi встановити не можливо.
12. ВИСНОВОК ЩОДО ПЕРЕВIРКИ ФIНАНСОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI
ПрАТ "ЕМЗ"
Ми вважаємо, що отримано достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, якi свiдчать, що фiнансова звiтнiсть Приватного Акцiонерного Товариства "Експериментальний механiчний завод" станом на 31.12.2011р. складена у всiх суттєвих аспектах згiдно з вимогами застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, достовiрно вiдображає фiнансовий стан Товариства та вiдповiдає встановленим нормативам облiку, зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку в Українi.
В звiтному перiодi дохiд бiльший в порiвняннi з минулим перiодом, це обумовлено реалiзацiєю основних засобiв. Товариством отримано збиток в сумi 498тис.грн. Активи Товариства в операцiйному перiодi зменшились за рахунок продажу основних засобiв, поточнi зобов'язання в порiвняннi з минулим перiодом збiльшились за рахунок кредиторської заборгованостi та iнших поточних зобов'язань.
При проведеннi перевiрки Аудитором була визначена вартiсть чистих активiв Приватного Акцiонерного Товариства "Експериментальний механiчний завод". Встановлено, що вартiсть чистих активiв Товариства менша розмiру Статутного капiталу. Це не вiдповiдає вимогам чинного законодавства (ст. 155 Цивiльного Кодексу України).
На пiдставi вiдносних показникiв лiквiдностi та фiнансової стiйкостi станом на 31.12.2011р., наведених в таблицi, можна зробити висновок: платоспроможнiсть та фiнансова стiйкiсть ПрАТ "ЕМЗ" мають низький рiвень.
На думку Аудитора, розрахованi показники свiдчать про фiнансовий стан Товариства як низький у зв'язку iз збитками минулого та звiтного перiодiв. Та разом з тим, Товариство приймає мiри для подальшого функцiонування, про що свiдчать прийнятi рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства згiдно Протоколу №15 вiд 01.07.2011р., тому є вiрогiднiсть безперервностi. Аудитор висловлює умовно-позитивну думку про фiнансову звiтнiсть за 2011 рiк i подальше функцiонування Товариства виносить на розсуд керiвництва.
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) складено на дев'яти аркушах в трьох примiрниках. Два примiрники передаються Товариству, один примiрник залишається у Аудитора.

Керiвник АФ "Аудит Прайс" Н.Ф. Шуточкiна
Сертифiкат Аудитора серiї А № 003197,
термiн дiї якого до 10.07.2016р.
Дата видачi висновку 20.03.2012р.
м. Миколаїв вул. 1-ша Слобiдська 62 оф.307.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами дiяльностi Товариства є: виробництво та забезпечення об'єктiв будiвництва агропромислового комплексу будiвельними металоконструкцiями; виготовлення машин, механiзмiв та iнших пристосувань; виробнича дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом, заготiвлею, переробкою та реалiзацiєю продукцiї рослинництва ( зерна, соняшника, кормових культур, та виробництвом продукцiї тваринництва;
торгово-закупiвельна дiяльнiсть; оптова, роздрiбна, комiсiйна торгiвля продовольчими та промисловими товарами, товарами, для реалiзацiї яких потрiбен спецiальний дозвiл (лiцензiя), ( горiлочними виробами, зброєю, автомобiлями, автозапчастинами, нафтою, нафтопродуктами, сировиною, продукцiєю хiмiчної промисловостi та iнше), торгiвельна дiяльнiсть в сферi роздрiбної торгiвлi та громадського харчування - на пiдставi та пiсля одержання спецiального дозволу; майновий найм, купiвля- продаж, вiдкриття, розмiщення, органiзацiйне забезпечення функцiонування пiдприємств торгiвлi, об'єктiв торгiвлi та громадського харчування ( магазинiв, будинкiв торгiвлi, складiв оптової торгiвлi, магазинiв-складiв, кiоскiв, прилавкiв, мiсць виносної торгiвлi), вiдкриття ринкiв, органiзацiя та забезпечення функцiонування ринкового господарства.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Величина активiв Товариства на початок звiтного перiоду становить 2492 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду - 2346 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби емiтента на початок звiтного перiоду за залишковою вартiстю становили 1025 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду залишкова вартiсть основних засобiв склала 634 тис.грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльнiсть емiтента негативно впливає нестабiльнiсть чинного законодавства, великий податковий тиск, зменшення платоспроможностi замовникiв послуг емiтента.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства За звiтний перiод фактiв виплати штрафних санкцiй та компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi емiтента вiдбувається за рахунок власних коштiв, отриманих вiд провадження фiнансово-господарської дiяльностi.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) У наступному роцi Товариство планує зберегти основнi напрямки своєї дiяльностi, досягти фiнансової стабiльностi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки емiтентом не проводяться.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Протягом звiтного перiоду емiтент виступав стороною у судових справах з ВАТ "Центральний ГЗК"; ВАТ "Iнгулецький ГЗК".
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнформацiя вiдсутня.