ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  1025.000  634.000   0.000  0.000  1025.000   634.000
  - будівлі та споруди  1016.000  628.000  0.000  0.000  1016.000   628.000
  - машини та обладнання  5.000  4.000  0.000  0.000  5.000  4.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  4.000  2.000  0.000  0.000  4.000  2.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  1025.000  634.000  0.000  0.000  1025.000  634.000
Опис:  На початок звiтного перiоду залишкова вартiсть основних засобiв емiтента становить 1025.0 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду основнi засоби за залишковою вартiстю становили 634,0 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 33%.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
-156.000 428.000
1538.000 1538.000
1538.000 1538.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-156.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(1538.000 тис.грн. ).У наступному роцi Товариство планує привести у вiдповiднiсть величину чистих активiв до розмiру статутного капiталу шляхом отримання прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi.