ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Генеральний директор       Пернатiй Володимир Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
28.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Експериментальний механiчний завод"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03576249
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Миколаївська область
     Район дIн
     Поштовий індекс 54028
     Населений пункт м. Миколаїв
     Вулиця, будинок Новозаводська, 19
     Міжміський код, телефон та факс (0512) 23-20-62, (0512) 23-50-24
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
    Річна інформація опублікована у  Вiдомостi ДКЦПФР
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація www.emz.pat.ua 28.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)