ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс МАЛОГО

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Незавершене будівництво 020 0.0000.000
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 1025.000634.000
Первісна вартість 031 3019.0001913.000
Знос 032 1994.0001279.000
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 0.0000.000
первісна вартість 036 0.0000.000
накопичена амортизація 037 0.0000.000
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0000.000
Інші необоротні активи 070 94.0000.000
Усього за розділом І 080 1119.000634.000
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 155.00090.000
Поточні біологічні активи 110 0.0000.000
Готова продукція 130 116.000110.000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 1068.0001436.000
первісна вартість 161 1068.0001436.000
резерв сумнівних боргів 162 0.0000.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0.0000.000
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 34.00034.000
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0000.000
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 0.0000.000
у тому числі в касі 231 0.0000.000
в іноземній валюті 240 0.0000.000
Інші оборотні активи 250 0.00042.000
Усього за розділом ІІ 260 1373.0001712.000
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0.0000.000
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
Баланс 280
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 1538.0001538.000
Додатково вкладений капітал 320 125.00039.000
Резервний капітал 340 0.0000.000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1235.000-1733.000
Неоплачений капітал 360 0.0000.000
Усього за розділом І 380 428.000-156.000
ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 2.0000.000
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 480 0.0000.000
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0.0000.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0000.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1221.0001484.000
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з бюджетом 550 49.00045.000
зі страхування 570 173.000137.00000
з оплати праці 580 211.0000011.00000
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 408.00000825.00000
Усього за розділом IV 620 2062.000002502.00000
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.000000.00000
Баланс 640 2492.000002346.00000
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0.00000
Чисельність персоналу 20


ПІБ керівника Пернатiй Володимир Iванович
ПІБ головного бухгалтера Глущенко Тетяна Iванiвна
Примітки:
дIн