ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
01.07.2011
91.3200000
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк.
3. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2010 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк. Затвердження порядку покриття збиткiв за 2010 рiк.
4. Про змiну найменування Товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
5. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
6. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства в зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
7. Прийняття рiшення про продаж корпоративних прав Товариства.
8. Прийняття рiшення про вiдчуження рухомого та нерухомого майна Товариства
9. Затвердження нової редакцiї Статуту ДП "ЕМЗ". 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.