ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Омаров Шамхал Магомедгаджийович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

26.04.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод"
1.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03576249
1.4. Місцезнаходження УКРАЇНА, Миколаївська область, д/н, м. Миколаїв, 54028, Новозаводська, 19
1.5. Міжміський код та телефон, факс (0512) 23-20-62, (0512) 23-50-24
1.6. Електронна поштова адреса емітента voron-1962@mail.ru


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

д/н, Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.emz.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)