ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 634 631.9 0 0 634 631.9
будівлі та споруди 628 628.5 0 0 628 628.5
машини та обладнання 4 3.3 0 0 4 3.3
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 2 0.1 0 0 2 0.1
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 634 631.9 0 0 634 631.9
Опис На початок звiтного перiоду залишкова вартiсть основних засобiв емiтента становить 634,0 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду основнi засоби за залишковою вартiстю становили 631,9 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 63,58%.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -2135.7 -156
Статутний капітал (тис.грн.) 1538 1538
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1538 1538
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-2135.700 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(1538.000 тис.грн. ).У наступному звiтному перiодi Товариство планує привести у вiдповiднiсть розрахункову вартiсть чистих активiв до розмiру статутного капiталу за рахунок отримання прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi.