ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2012 р. 24 квітня 2013р. м. Миколаїв Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) підготовлено для Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод" (скорочено - ПрАТ "ЕМЗ") з подальшим поданням одного з екземплярів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Одержувачем аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) є Директор ПрАТ "ЕМЗ". Аудиторською фірмою згідно договору №47 від 02.04.2013р. проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод", що додається, яка включає Баланс станом на 31.12.2012р. і Звіт про фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку України. Аудиторську перевірку проведено на відповідність вимогам Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. за №1360 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011р. за №1358/20096, а також згідно з вимогами: - Закону України "Про аудиторську діяльність" №3125-XII від 22.04.1993р., у редакції Закону України від 14.09.2006р. №140-V; - Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2010р., які затверджені рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003р. за №122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної Федерації бухгалтерів" (далі по тексту "МСА"). В ході перевірки Аудитор також керувався такими нормативно-правовими документами, а саме Законами України: - "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" №448/96-ВР від 30.10.1996р., "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006р., "Про акціонерні Товариства" №2154-VІ від 27.04.2010р. та "Про господарські товариства" №1576-XII від 19.09.1991р. зі змінами та доповненнями; - "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-ХІV від 16.07.1999р., та іншими нормативними документами. 1.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ Аудиторська перевірка проведена Аудиторською фірмою "АУДИТ ПРАЙС", в формі приватного підприємства, зареєстрованого Реєстраційно-ліцензійною палатою Миколаївського Міськвиконкому 18.11.1998р. за №12284, та перереєстрованого, 14.11.2011р. Виписка Серії ААБ за №199357, номер запису до ЄДР 15221200000017103. Діяльність фірми здійснюється на підставі: Свідоцтва №2012 від 26.01.2001р., що внесене до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності та видане Аудиторською палатою України, згідно Рішення АПУ від 26.01.2006р., термін дії якого 23.12.2015р., а також: Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, Реєстровий №000870, Серія А від 09.11.2004р., термін дії свідоцтва з 01.09.2011р. по 10.07.2016р., яке видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів Серії АБ 001460, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 05.07.2011р., рішення №873, термін дії якого до 23.12.2015р. Юридична адреса: м. Миколаїв, пр. Леніна, 120. Місце знаходження: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 62, телефон 36-84-66, 55-20-47. Аудиторська перевірка проведена Аудитором України Шуточкіною Нелею Феофанівною, Сертифікат серії А №003197 від 10 липня 1997р., яким присвоєна кваліфікація аудитора з правом здійснення аудиту підприємств та господарських товариств, за винятком банків, що продовжений до 10.07.2016р. 2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод", м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19, код ЄДРПОУ - 03576249, правовий статус суб'єкта - юридична особа, організаційно-правова форма за КОПФГ - 230 - акціонерне товариство. Інституційний сектор економіки за КІСЕ - S.11002 Приватні нефінансові корпорації. Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод", яке з метою приведення діяльності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" змінило своє найменування на "Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод" з "Акціонерне товариство закритого типу "Експериментальний механічний завод", є правонаступником прав та обов'язків Акціонерного товариства закритого типу "Експериментальний механічний завод", що створене відповідно до рішення Зборів засновників, яке оформлене Установчим договором від 12.12.1996р. Все майно, товари, обігові кошти та дозвільні документи, що відносилися до АТЗТ "Експериментальний механічний завод" є дійсним (чинним) для Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод". Товариство зареєстровано 03.06.1997р., номер запису до ЄДР 15221200000011526, та перереєстровано Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, Виписка Серія ААВ №733514 від 14.09.2012р. Нова редакція Статуту Товариства затверджена загальними зборами акціонерів АТЗТ "Експериментальний механічний завод", Протокол №15 від 01.07.2011р. та зареєстрована Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради за №15221050005011526 від 29.11.2011р. Згідно вказаної редакції Статуту Статутний капітал Товариства становить 1538470,00(Один мільйон п'ятсот тридцять вісім тисяч чотириста сімдесят)грн., який розподілено на 153847 простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00грн. Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій, виданим Миколаївським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку затверджується випуск простих іменних акцій Товариства загальною сумою 1538470,00грн., номінальною вартістю 10,00грн., кількістю 153847штук. Метою діяльності Товариства, згідно Статуту, є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Згідно Довідки Державного комітету статистики України про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України АА №663798 від 18.09.2012р., основними видами діяльності Товариства є: 25.29 - Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів; 25.62 - Механічне оброблення металевих виробів; 49.41 - Вантажний автомобільний транспорт; 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий рахунок, на який накладено арешт Юстицією. За період з 01.01.2012р. по 09.09.2012р. Генеральним директором був Пернатій Володимир Іванович, з 10.09.2012р. на посаду Директора призначено Омарова Шамхала Магомедгаджийовича. На момент проведення перевірки Директор - Омаров Шамхал Магомедгаджийович. 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, чинних в Україні та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, а також вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам. Таким чином, відповідальність за вищевикладене, покладається на керівництво суб'єкта господарювання. 4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та вимог Закону України "Про аудиторську діяльність". Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Приватним акціонерним товариством "Експериментальний механічний завод" фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом та оцінку загального подання фінансової звітності. 5. ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності. Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних запасів та необоротних активів, оскільки дата проведення інвентаризації передувала періоду проведення аудиту. Через характер облікових запасів ПрАТ "ЕМЗ" Аудитор не мав змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур. На думку Аудитора, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в попередньому абзаці, отримано достатні та прийнятні аудиторські докази, які свідчать, що фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод" станом на 31.12.2012р. складена у всіх суттєвих аспектах згідно з вимогами застосовної концептуальної основи фінансової звітності та відповідає встановленим нормативам обліку, зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні. Фінансова звітність забезпечує адекватні розкриття: суттєвих облікових політик, які були обрані і застосовані та є належними; даних у такий спосіб, щоб визначені користувачі могли зрозуміти вплив суттєвих операції і подій на інформацію, подану у фінансовій звітності, яка є достовірною і зрозумілою. Облікові оцінки, які здійснені управлінським персоналом, є обґрунтованими. 6.РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) замовлено Керівництвом Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод". Метою проведення аудиту є перевірка достовірності і повноти фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2012р. для формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності, а також відповідність даних фінансової звітності даним головної книги. Одержувачем аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) є Директор ПрАТ "ЕМЗ". Можливими користувачами висновку є Учасники Товариства та інші органи, і особи відповідно до чинного законодавства України, крім Установ банку. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження Аудитора. Перевірка проводилась з відома Директора та Головного бухгалтера за даними бухгалтерського обліку, у період діяльності Товариства з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. Під час аудиторської перевірки, яка проводилась з 02.04.2013р. по 24.04.2013р. Аудитором, згідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), здійснено планування перевірки та виконання аудиторських процедур з метою забезпечення обґрунтованої впевненості в тому, що звіти не містять суттєвих помилок та викривлень. Аудиторська перевірка включила в себе тестування доказів, які підтверджують суми, та розкриття інформації у фінансових звітах. Протягом аудиторської перевірки були оцінені застосовані в Товаристві принципи бухгалтерського обліку, яких дотримувалися при підготовці звітів, а також проведена оцінка загального подання фінансових звітів. Для аудиторської перевірки були використані: " установчі та реєстраційні документи Товариства, накази: "Про облікову політику" та "Про проведення інвентаризації". " облікові регістри синтетичного та аналітичного обліку, первинні документи, бухгалтерська статистична звітність, головна книга та зворотно-сальдові відомості по рахунках 10 "Основні засоби" та 11 "Інші необоротні матеріальні активи"; 36 "Розрахунки з покупцями" та 63 "Розрахунки з постачальниками"; 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" та 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"; 20 "Виробничі запаси" та 26 "Готова продукція"; 30 "Каса" та 31 "Рахунки в банках" та інші розрахунки, які необхідні для аудиторської перевірки фінансової звітності за 2012р.; " Баланс станом на 31.12.2012р. та відповідний звіт "Про фінансові результати" за 2012 р. Перевірені форми містять дані, що пов'язані між собою та відповідають в цій частині одна одній. Аудиторською перевіркою охоплені наступні питання: облік та формування статутного капіталу; облік основних засобів, нематеріальних активів, визначення амортизації та облік товарно-матеріальних цінностей; облік коштів та розрахунків, облік формування складу витрат; облік реалізації товарів та наданих послуг; визначення фінансових результатів та адекватність розподілу прибутку відповідно до Статуту, а також відповідність бухгалтерського обліку вимогам чинного законодавства. В цілому аудиторська перевірка проводилась вибірковим методом, крім того були використані методи зрівняння показників звітності з даними облікових регістрів та відомостями, методи обчислень та суцільно-вибірковий метод, математичні та аналітичні моделі бухгалтерського обліку. Аудитором проведено аудиторську перевірку фінансових звітів Товариства у відповідності до МСА №700 (переглянутий) "Формування думки та надання звіту аудитора щодо повного пакету фінансових звітів", №705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", №706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", згідно яких аудитори надають висновок про фінансову звітність загального призначення, підготовлену у відповідності до концептуальної основи фінансової звітності, метою якої є досягнення справедливого відображення і задоволення потреб в загальній інформації широкого діапазону користувачів. Ці МСА розглядають обставини, при яких аудитори можуть надавати безумовно - позитивний висновок або умовно-позитивний висновок, а необхідності в модифікації висновку у аудитора немає. Крім того, при проведені аудиторської перевірки використовувалися МСА: №720 "Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти", №320 "Суттєвість аудиту", №500 "Аудиторські докази", №300 "Планування аудиту фінансових звітів", №570 "Безперервність", №240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності", №315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища" та інші. За період, що перевірявся, розпорядником господарсько-фінансової діяльності були: Пернатій Володимир Іванович за період з 01.01.2012р. по 09.09.2012р. та Омаров Шамхал Магомедгаджийович за період з 10.09.2012р. по 31.12.2012р. Відповідальність за зміст, повноту та достовірність фінансових документів, правильність підготовки фінансового звіту, а також вірність відображення даних у фінансових звітах, наданих Аудитору для перевірки, несе керівництво Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод". Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо підтвердження фінансових звітів на підставі результатів аудиторської перевірки та надання аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора). 7. ЗМІСТОВА ЧАСТИНА АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ Фінансово-господарська діяльність ПрАТ "ЕМЗ" здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, прийнята система бухгалтерського обліку відповідає вимогам законодавчих і нормативних актів. Фінансова звітність складена за даним обліку та у відповідності до вимог національних нормативів (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Дані, відображені в Балансі, підтверджуються залишками на рахунках активів і зобов'язань. Аналіз статей Звіту про фінансові результати дає реальну інформацію про доходи і витрати, про прибутки і збитки, отримані в наслідок діяльності Товариства за рік. Податковий облік Аудитором не перевірявся, так як це не входило до умов вказаного договору. Бухгалтерський облік. Аудитором проведена перевірка бухгалтерського обліку Товариства. Встановлено, що бухгалтерський облік ведеться з використанням журнально-ордерної системи згідно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України", а також з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, забезпечує своєчасне та повне відображення всіх господарських операцій за відповідними рахунками і параметрами та надання необхідної інформації користувачам про стан активів, зобов'язань, результатам фінансової діяльності. Облікова політика Товариства затверджена Наказом "Про облікову політику" №1 від 03.01.2012р., в якому відображена методологія ведення бухгалтерського обліку і надання інформації у фінансових звітах. Змін в методології бухгалтерського обліку в звітному році не було. Аудиторська перевірка почалась з процедури порівняння залишків по рахунках на кінець попереднього та початок звітного періодів. При перевірці факт розбіжності залишків не встановлений. У зв'язку з обмеженням часу для проведення перевірки, перевірку здійснено на вибіркових умовах підтвердження числових даних і пояснень, які відображені в бухгалтерській звітності. Суттєвих відхилень не встановлено. Висновок щодо розкриття інформації за видами активів: Класифікація, оцінка, відображення в активі балансу всіх видів активів, тобто ресурсів, контрольованих Товариством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується призведе до надходження економічних вигод у майбутньому, відповідає визначеним основам бухгалтерського обліку. КЛАСИФІКАЦІЯ АКТИВІВ (за їх видами): Основні засоби: Згідно балансу основні засоби на 31.12.2012р. складають: первісна вартість - 1735,0тис.грн.; знос - 1103,1тис.грн.; залишкова вартість - 631,9тис.грн., це інвестиційна нерухомість. В звітному періоді має місце вибуття інвестиційної нерухомості на загальну суму 178,0тис.грн. В бухгалтерському звіті основні засоби, їх рух враховуються за вартістю, підтвердженою первинними документами. Інвентаризація (перевірка наявності, стану та оцінка) активів та зобов'язань проводилась в строки та за порядком, засвідченим Наказом керівництва №26 від 01.11.2012р. відповідно до вимог Інструкції МФУ №69 від 11.08.1994р. "Про проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і документів та розрахунків". Аудитор особисто не спостерігав за інвентаризацією наявних запасів та необоротних активів, оскільки ці дати передували періоду проведення аудиту, а ознайомився з інвентаризаційними відомостями та результатами проведення інвентаризації, але у Аудитора існує неминучий ризик того, що навіть деякі суттєві викривлення можуть залишитися невиявленими. Нарахування зносу (амортизації) основних засобів у звітному періоді не визначався у зв'язку з арештом майна Ленінською ДВС м. Миколаєва.Треба відмітить, що коефіцієнт зносу основних засобів Товариства на кінець звітного періоду становить значний відсоток від первісної вартості в розмірі 64%, це може свідчити про незадовільний стан основних засобів. Товариством в звітному періоді не проводилась оцінка основних засобів до справедливої вартості. Облік основних засобів відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби", затвердженим Наказом Міністерства фінансів України №92 від 27.04.2000р. Виробничі запаси на кінець звітного періоду становлять 46,2тис.грн., це купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби - 17,4тис.грн., запасні частини - 20,8тис.грн., інші матеріалі - 8,0тис.грн. Готова продукція - 59,9тис.грн., це металоконструкції. Всі матеріальні ресурси Товариства відображаються в обліку і звітності за їх фактичною собівартістю, яка визначається на підставі первинних документів відповідно до чинного законодавства. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом середньозваженої собівартості. Облік виробничих запасів відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку №9 "Запаси", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.1999р. Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги на кінець звітного періоду складає: 64,4тис.грн., яка зменшилася протягом звітного періоду. При визначенні та оцінці дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги Товариством не проводився розрахунок резерву сумнівних боргів, виходячи з аналізу платоспроможності дебіторів, або на підставі класифікації дебіторської заборгованості. Інша поточна дебіторська заборгованість - 2622,1тис.грн., яка значно збільшилася протягом звітного періоду. Треба відмітить, що коефіцієнт дебіторської заборгованості в структурі активів Товариства на кінець звітного періоду складає 77%, це означає, що вона становить значну частину активів і її непогашення може спричинити суттєві фінансові труднощі, тому що суми дебіторської заборгованості це вилучені з обігу засоби суб'єкта господарювання. В цілому, облік дебіторської заборгованості відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку №10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №237 від 08.10.1999р. Інші оборотні активи - 27,3тис.грн. На думку Аудитора, відображення розділу Балансу Товариства "Актив" в сумі 3451,8тис.грн. визначено вірно. За звітний період підсумок активу балансу збільшився на 1105,8тис.грн. від підсумку балансу на початок року. Це свідчить про збільшення Товариством господарського обороту. Висновок щодо розкриття інформації про зобов'язання. Визнання, оцінка та відображення в пасиві балансу Товариства його заборгованостей, які виникли внаслідок минулих подій і погашення яких, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди, відповідає визначеним основам бухгалтерського обліку. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування. Забезпечення виплат відпусток - 0,1тис.грн. Поточні зобов'язання: Кредиторська заборгованість за товари роботи та послуги становить 1291,1тис.грн., яка зменшилася протягом звітного періоду. На кінець звітного періоду існують поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 6,3тис.грн., зі страхування - 332,4тис.грн. Інші поточні зобов'язання - 3957,6тис.грн. Це надана попоротна фінансова допомога На думку Аудитора, облік зобов'язань відповідає Положенню (Стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000р. 8 ВИСНОВОК ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Статутний капітал Товариства, згідно статуту, складає в сумі 1538470,00(Один мільйон п'ятсот тридцять вісім тисяч чотириста сімдесят)грн., який сформовано в повному обсязі шляхом перетворення Акціонерного товариства закритого типу "Експериментальний механічний завод" у Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод", яке стало правонаступником всіх його прав та обов'язків. Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2012р. в сумі 1538470,00грн. сформовано в повному обсязі та у встановлені законодавством строки. Майно Товариства складається з основних фондів та обігових коштів, а також інших майнових цінностей. Порядок формування Статутного капіталу у Товаристві регулюється законодавством та установчими документами. Для обліку наявності та змін Статутного капіталу призначено аналітичний рахунок 40 "Статутний капітал", який ведеться без порушень. Додаткові внески до Статутного капіталу протягом звітного року не здійснювалися. Аудитором підтверджується адекватність формування Статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2012р. Додатковий капітал - 39,0тис.грн., це індексація основних засобів. Непокритий збиток складає 3712,7тис.грн., який збільшено в звітному періоді за рахунок збитку. В звітному періоді Товариством отримано збиток в сумі 1979,7тис.грн. Розділ балансу "Власний капітал" дорівнює від'ємному значенню в сумі (-2135,7тис.грн.), що менше розміру Статутного капіталу. Це обумовлено наявністю збитків в попередніх та звітному періодах. На думку Аудитора, розділ балансу "Пасив" в сумі 3451,8тис.грн. визначено вірно. 9.ВИСНОВОК ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Основним джерелом отримання доходу Товариства є діяльність, пов'язана з виробництвом металевих резервуарів та цистерн. Дохід від реалізації визначався згідно Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI (зі змінами та доповненнями) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №15 "Доходи", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №290 від 29.11.1999р. Відображені у фінансовій звітності фінансові результати діяльності Товариства обчислені згідно до вимог чинного законодавства. Класифікація та оцінка доходу та витрат проводиться відповідно до встановлених вимог, зокрема Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. У фінансовому звіті "Про фінансові результати" надано користувачам повну інформацію про доходи, витрати та фінансовий результат від діяльності Товариства. Зокрема, Товариством за звітний період отримано дохід в сумі 201,6тис.грн., а саме: чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 13,4тис.грн., інші операійні доходи - 77,5тис.грн., інші доходи - 110,7тис.грн. В операційному періоді дохід менший в порівнянні з минулим періодом. Витрати Товариства за звітний період склали в сумі 1038,1тис.грн., які поділяються на: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 12,9тис.грн., інші операційні витрати - 1006,0тис.грн., інші витрати - 1175,3тис.грн. За звітний період Товариством отримано збиток в сумі 1979,7тис.грн., про що свідчать дані узагальненої інформації про доходи та витрати Ф.2 "Звіт про фінансові результати". 10. ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО ІНШОЇ ДОПОМІЖНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 10.1.Визначення вартості чистих активів ПрАТ "ЕМЗ": тис.грн. Активи Довгострокові та поточні зобов'язання Розмір Власного капіталу (ст.1 - ст.2) Розмір Статутного капіталу Вартість чистих активів (ст.3 - ст.4) 1 2 3 4 5 3451,8 5587,5 -2135,7 1538,0 Від'ємне значення Вартість чистих активів Товариства не відповідає вимогам законодавства (ст.155 Цивільного Кодексу України), яка розрахована у відповідності до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств" схвалених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. за №485. 10.2. Виконання значних правочинів. Значних правочинів, що більше десяти відсотків вартості чистих активів, які можуть вплинути на ринкову вартість акцій Товариства, за даними річної фінансової звітності відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", у Товариства не має. 10.3. Корпоративне управління і стан внутрішнього аудиту Товариства. Корпоративне управління Товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" здійснюється, згідно Статуту, Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою та Директором. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора здійснюється Ревізором Товариства, який є органом контролю Товариства. На підставі проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності за 2012р. має місце невикористання управлінським персоналом припущень про безперервність діяльності Товариства у відповідності до МСА №570 "Безперервність". У Аудитора розбіжностей з керівництвом стосовно облікової політики Товариства не було. Аудитор отримав розуміння вибору і застосування облікової політики суб'єкта господарювання, визначив, що ця політика є належною для його бізнесу та відповідає застосовній концептуальній основі фінансової звітності. Внутрішній аудитор в Товаристві відсутній. 10.4. Ідентифікація та оцінка Аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Проведена ідентифікація та оцінка Аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства у відповідності до МСА №240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності", в результаті якої виявлено: у фінансовій звітності інформація розкрита достатньо - суттєвих викривлень за рахунок шахрайства не виявлено, суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією немає. 10.5. Особлива інформація. Під час проведення перевірки Аудитором була виявлена особлива інформація про дії, які відбулися протягом звітного року, а саме: 1. В звітному періоді змінено власників Товариства, а також відбулися зміни у складі органів управління емітента, що підтверджується Протоколом №16 Загальних зборів Товариства від 10.09.2012р. 2. Має місце Ухвала Господарського суду Миколаївської області про порушення провадження у справі про банкрутство від 22.10.2012р., згідно якої введена процедура санації у справі про бункрутство ПрАТ "ЕМЗ" та призначено керуючого санацією. Ці зміни можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених у ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та у відповідності до МСА №720 "Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти". 11. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПрАТ "ЕМЗ" Для об'єктивної оцінки рівня самостійності, платоспроможності, фінансової незалежності проведено аналіз показників фінансового стану Товариства, який оснований на балансових даних та звіту про фінансові результати станом на 31.12.2012р. Аналіз фінансового стану виконаний з повною впевненістю в тому, що звітність, яка представлена, не містить суттєвих помилок. № п/п Показники Орієнтоване позитивне значення показника Станом на 31.12.11р Станом на 31.12.12р Різниця (показник 2012р. - показник 2011р.) 1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності =(Грошові кошти та їх еквіваленти) / (Короткострокові зобов'язання) = ф.1(р.220+р.230+р.240)/ ф.1р.620 0,25-0,5 0 0 0 2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) = (Грош. кошти та їх еквіваленти + Запаси + Дебітор. заборг-сть) /(Короткострокові зобов'язання) = ф.1 р.260/ф.1 р.620 1,0-2,0 0,68 0,50 -0,18 3 Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) = (Власні кошти)/(Вар-ть майна) = ф. 1 р.380 / ф.1 р.640 0,25-0,5 У зв'язку з від'ємним значенням розділу Власний капітал показники встановити не можливо 0 4 Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) = (Кредиторська заборгованість) / (Власний капітал) = ф.1(р.430+р.480+р.620+р.630)/ ф.1р.380 0,5-1,0 0 Показники ліквідності свідчать про неспроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання. Фінансова стійкість характеризує структуру джерел фінансування ресурсів Товариства, тобто залежність від зовнішніх джерел фінансування. У зв'язку з отриманими збитками у минулому та звітному періодах показники рентабельності встановити не можливо. 12. ВИСНОВОК ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" Ми вважаємо, що отримано достатні та прийнятні аудиторські докази, які свідчать, що фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод" станом на 31.12.2012р. складена у всіх суттєвих аспектах згідно з вимогами застосовної концептуальної основи фінансової звітності, достовірно відображає фінансовий стан Товариства та відповідає встановленим нормативам обліку, зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні. В звітному періоді дохід менший в порівнянні з минулим періодом, Товариством отримано збиток в сумі 1979,7тис.грн. Активи Товариства в операційному періоді збільшились за рахунок іншої поточної дебіторської заборгованості, поточні зобов'язання в порівнянні з минулим періодом також збільшились за рахунок інших поточних зобов'язаннь. При проведенні перевірки Аудитором була визначена вартість чистих активів Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод". Встановлено, що вартість чистих активів Товариства менша розміру Статутного капіталу, це не відповідає вимогам чинного законодавства (ст. 155 Цивільного Кодексу України). На підставі відносних показників ліквідності та фінансової стійкості станом на 31.12.2012р., наведених в таблиці, можна зробити висновок: платоспроможність та фінансова стійкість ПрАТ "ЕМЗ" мають низький рівень. На думку Аудитора, розрахункові показники свідчать про фінансовий стан Товариства як низький, крім того, Товариство знаходиться в процедурі санаціі, тому подальше функціонування Товариства Аудитор виносить на розсуд керівництва. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складено на десяти аркушах в трьох примірниках. Два примірники передаються Товариству, один примірник залишається у Аудитора в справах Аудиторської фірми. Керівник АФ "Аудит Прайс" Н.Ф. Шуточкіна Сертифікат Аудитора серії А № 003197, термін дії якого до 10.07.2016р. Дата видачі висновку 24.04.2013р. м. Миколаїв вул. 1-ша Слобідська 62 оф.307.