ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 10.09.2012
Кворум зборів** 91.32
Опис 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2011 рiк. 3. Звiт ревiзора Товариства за 2011рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора товариства за 2011 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзора товариства за 2011 рiк. 4. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2011 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Затвердження порядку покриття збиткiв за 2011 рiк. 5. Внесення змiн до Статуту шляхом затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 6. Внесення змiн у внутрiшнi положення Товариства. 7. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень органiв управлiння Товариства. 8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 9. Обрання Генерального директора Товариства. 10. Обрання ревiзора Товариства. 11. Внесення змiн до Статуту дочiрнього пiдприємства Товариства. 12. Обрання директора дочiрнього пiдприємства Товариства. 13. Вирiшення питання щодо вiдновлення платоспроможностi Товариства шляхом звернення до господарського суду Миколаївської областi з заявою про порушення провадження у справi про банкрутство та введення процедури санацiї Товариства.