ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 

Річний звіт за 2012 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод" за ЄДРПОУ 03576249
Територія   за КОАТУУ 4810136900
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів за КВЕД 25.29
Середня кількість працівників 3    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 54028 Миколаївська область м. Миколаїв Новозаводська, 19
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2012

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 634 631.9
первісна вартість 031 1913 1735
знос 032 (1279) (1103.1)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 634 631.9
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 90 46.2
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 110 59.9
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 1436 64.4
первісна вартість 161 1436 64.4
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 34 2622.1
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 0 0
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 42 27.3
Усього за розділом II 260 1712 2819.9
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 2346 3451.8


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1538 1538
Додатковий вкладений капітал 320 39 39
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1733 -3712.7
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 -156 -2135.7
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 0 0.1
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1484 1291.1
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 45 6.3
зі страхування 570 137 332.4
з оплати праці 580 11 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 825 3957.6
Усього за розділом IV 620 2502 5587.4
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 2346 3451.8
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Омаров Шамхал Магомедгаджийович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Глущенко Тетяна Iванiвна