ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 

Річний звіт за 2012 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 16.1 51.1
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (2.7) (8.5)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 13.4 42.6
Інші операційні доходи 040 77.5 0
Інші доходи 050 110.7 489.5
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 201.6 532.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (12.9) (156)
Інші операційні витрати 090 (1006) (561.7)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0 0
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (1162.4) (312.4)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (2181.3) (1030.1)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -1979.7 -498
Податок на прибуток 140 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -1979.7 -498
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Омаров Шамхал Магомедгаджийович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Глущенко Тетяна Iванiвна