ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2013
Кворум зборів** 91.32
Опис 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2012 рiк. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2012 рiк. 4. Звiт Ревiзора Товариства за 2012рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора товариства за 2012 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзора товариства за 2012 рiк. 5. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2012 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2012 рiк. 6. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Пропозицiї до порядку денного надавалися виконавчим органом та членами Наглядової ради. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: Питання №1:Вирiшили: Передати повноваження лiчильної комiсiї за договором представниковi Зберiгача ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Грабовенко Людмилi Анатолiївнi; умови Договору зi Зберiгачем на виконання Зберiгачем операцiй по iнформацiйному та органiзацiйному забезпеченню проведення загальних зборiв акцiонерiв затвердити. Питання №2: Вирiшили: Визнати роботу виконавчого органу Товариства задовiльною, звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк затвердити. Питання №3: Вирiшили: Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк затвердити. Питання №4:Вирiшили: Звiт Ревiзора Товариства за 2012 рiк затвердити. Питання №5:Вирiшили: Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчний звiт Товариства) за 2012 рiк. Зберегти у 2013 роцi основнi напрямки дiяльностi Товариства. Плановий прибуток 2013 року розподiлити наступним чином: 30% планового прибутку направити на виплату дивiдендiв, 25% - на фонд виробничого та соцiального розвитку пiдприємства, 45% - до резервного фонду пiдприємства. Затвердити запропонований порядок покриття збиткiв звiтного перiоду за рахунок прибутку, що планується отримати Товариством у наступних перiодах. Питання №6: Вирiшили: 1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборiв акцiонерiв, що мають наступний характер: " кредитнi та депозитнi угоди; " угоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки); " угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди будiвельного пiдряду; " лiзингу; " угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; " угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; " угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; " договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi. 2. Визначення доцiльностi укладання таких угод покласти на керуючого санацiєю, а пiсля завершення процедури санацiї та вiдновлення повноважень органiв управлiння - на Наглядову раду Товариства; 3. Надати керуючому санацiєю, а пiсля завершення процедури санацiї та вiдновлення повноважень органiв управлiння - директору Товариства повноваження на пiдписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.