ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод" за ЄДРПОУ 03576249
Територія   за КОАТУУ 4810136900
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів за КВЕД 25.29
Середня кількість працівників 2    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса Миколаївська область
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2013

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 631.9 631.9
первісна вартість 031 1735 1727.3
знос 032 (1103.1) (1095.4)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 631.9 631.9
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 46.2 60
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 59.9 59.9
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 64.4 10.2
первісна вартість 161 64.4 10.2
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 0 0.1
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2622.1 122.2
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 0 4.1
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 27.3 30.2
Усього за розділом II 260 2819.9 286.7
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 3451.8 918.6


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1538 1538
Додатковий вкладений капітал 320 39 39
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2950.9 -3021.1
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 -1373.9 -1444.1
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 0.1 0.2
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1236.4 1121.7
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 6.3 4.5
зі страхування 570 164 0
з оплати праці 580 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 3418.9 1236.3
Усього за розділом IV 620 4825.6 2362.5
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 3451.8 918.6
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: Згiдно балансу основнi засоби на 31.12.2013р. складають: первiсна вартiсть - 1727,3тис.грн.; знос - 1095,4тис.грн.; залишкова вартiсть - 631,9тис.грн., це будинки та споруди. Виробничi запаси на кiнець звiтного перiоду становлять 60,0тис.грн. Готова продукцiя - 59,9тис.грн., це металоконструкцiї. Всi матерiальнi ресурси Товариства вiдображаються в облiку i звiтностi за їх фактичною собiвартiстю, яка визначається на пiдставi первинних документiв вiдповiдно до чинного законодавства. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 10,2тис.грн. При визначеннi та оцiнцi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги Товариством не проводився розрахунок резерву сумнiвних боргiв виходячи з аналiзу платоспроможностi дебiторiв, або на пiдставi класифiкацiї дебiторської заборгованостi. Невиконання цього може призвести в майбутньому до збиткiв при неповерненнi сумнiвної дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 0,1тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 122,2тис.грн. Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi - 4,1тис.грн. Iншi оборотнi активи - 30,2тис.грн. Забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування. Забезпечення виплат вiдпусток - 0,2тис.грн. Поточнi зобов'язання: Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 1120,7тис.грн. На кiнець звiтного перiоду iснують поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 4,5тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання - 1236,3 тис.грн. Розмiр власного капiталу Товариства станом на 31.12.2013р. дорiвнює вiд'ємному значенню в сумi (-1444,1тис.грн.), а саме: Статутний капiтал Товариства, згiдно Статуту, складає 1538470,00(Один мiльйон п'ятсот тридцять вiсiм тисяч чотириста сiмдесят)грн., який станом на 31.12.2013р. сформовано в повному обсязi та у встановленi законодавством строки. Порядок формування Статутного капiталу у Товариствi регулюється законодавством та установчими документами. Для облiку наявностi та змiн Статутного капiталу призначено аналiтичний рахунок 40 "Статутний капiтал", який ведеться без порушень. Додатковi внески до Статутного капiталу протягом звiтного року не здiйснювалися. Аудитором пiдтверджується адекватнiсть формування Статутного капiталу Товариства станом на 31.12.2013р. Додатковий капiтал складає в сумi - 39,0тис.грн. Непокритий збиток складає 3021,1тис.грн., який збiльшено в звiтному перiодi за рахунок збитку в сумi 70,2тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Омаров Шамхал Магомедгаджийович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

посада вiдсутня