ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2013 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0 16.1
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (0) (2.7)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 0 13.4
Інші операційні доходи 040 32.6 77.5
Інші доходи 050 1.7 110.7
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 34.3 201.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (0) (12.9)
Інші операційні витрати 090 (104.5) (1006)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0 0
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (0) (400.6)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (104.5) (1419.5)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -70.2 -1217.9
Податок на прибуток 140 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -70.2 -1217.9
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: Основним джерелом отримання доходу Товариства є дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом металевих резервуарiв та цистерн. Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi фiнансовi результати дiяльностi Товариства обчисленi згiдно до вимог чинного законодавства. Класифiкацiя та оцiнка доходу та витрат проводиться вiдповiдно до П(С)БУ. У фiнансовому Звiтi про фiнансовi результати надано користувачам повну iнформацiю про доходи, витрати та фiнансовий результат вiд дiяльностi Товариства. Зокрема, Товариством за звiтний перiод отримано чистий дохiд в сумi 34,3тис.грн., це iншi операцiйнi доходи - 32,6тис.грн., iншi доходи - 1,7тис.грн. В операцiйному перiодi дохiд менший в порiвняннi з минулим перiодом. Витрати Товариства за звiтний перiод склали в сумi 104,5тис.грн., це iншi операцiйнi витрати. За звiтний перiод Товариством отримано збиток в сумi 70,2тис.грн., про що свiдчать данi узагальненої iнформацiї про доходи та витрати Форми №2 Звiт про фiнансовi результати.


Керівник

 

(підпис)

Омаров Шамхал Магомедгаджийович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

посада вiдсутня