ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 
Дата розміщення: 20.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Омаров Шамхал Магомедгаджийович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МК, 018467, 14.02.2012, ВСГIРФО ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження** 1966
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора ТОВ "Реатекс".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.09.2012, 3 роки
9) опис Директор - одноосiбний виконавчий орган, без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом товариства. Обов"язок директора полягає у здiйсненнi керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Винагорода за звiтний перiод - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Клюшин Михайло Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 061844, 21.01.1996, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження** 1957
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фiзична особа-пiдприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.09.2012, 3 роки.
9) опис Повноваження Голови Наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу Товариства, який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на займанiй посадi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Глущенко Тетяна Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕР, 060657, 12.07.2002, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження** 1962
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "ЕМЗ", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.09.2012, 3 роки.
9) опис Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на займанiй посадi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадовi обов'язки Головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю посадової особи Товариства. Здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i його пiдроздiлах на основi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю. Органiзовує та контролює складання розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на виробництво, платежiв до бюджету. Своєчасно i правильно складає звiти. Обов`язки виконує одноосiбно Винагорода за звiтний перiод - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Омарова Асiят Магомедiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 830843, 28.04.2000, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження** 1970
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фiзична особа - пiдпримець, СПД "Омарова".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.09.2012, 3 роки.
9) опис Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на займанiй посадi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Байдуков Сергiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 023928, 24.11.1995, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження** 1955
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Бутан-Iмпекс", заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.09.2012, 3 роки.
9) опис Повноваження Ревiзора полягають у здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Обов`язки виконує одноосiбно, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на займанiй посадi. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорОмаров Шамхал МагомедгаджийовичМК, 018467, 14.02.2012, ВСГIРФО ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.14016391.10544892140163000
Голова Наглядової радиКлюшин Михайло ВолодимировичЕО, 061844, 21.01.1996, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.000000
Член Наглядової радиГлущенко Тетяна IванiвнаЕР, 060657, 12.07.2002, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.3270.21254883327000
Член Наглядової радиОмарова Асiят МагомедiвнаЕО, 830843, 28.04.2000, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.000000
РевiзорБайдуков Сергiй ОлександровичЕО, 023928, 24.11.1995, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.000000
Усього 140490 91.31799775 140490 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.