ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 
Дата розміщення: 20.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2014 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 94.4 0
Інші операційні доходи 2120 49.9 32.6
Інші доходи 2240 46.1 1.7
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 190.4 34.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (92.8) (0)
Інші операційні витрати 2180 (185.4) (104.5)
Інші витрати 2270 (0.1) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (278.3) (104.5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -87.9 -70.2
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -87.9 -70.2

Примітки: Основним джерелом отримання доходу Товариства є дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом металевих резервуарiв та цистерн. Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi фiнансовi результати дiяльностi Товариства обчисленi згiдно до вимог чинного законодавства. Класифiкацiя та оцiнка доходу та витрат проводиться вiдповiдно до П(С)БУ. У фiнансовому Звiтi про фiнансовi результати надано користувачам повну iнформацiю про доходи, витрати та фiнансовий результат вiд дiяльностi Товариства. Зокрема, Товариством за звiтний перiод отримано чистий дохiд в сумi 190,4тис.грн. Дохід від робіт, товарів, послуг - 94,4 тис. грн.; iншi операцiйнi доходи - 49,9 тис.грн. В операцiйному перiодi дохiд значно більший в порiвняннi з минулим перiодом. Витрати Товариства за звiтний перiод склали в сумi 278,3 тис.грн. За звiтний перiод Товариством отримано збиток в сумi 87,9тис.грн., про що свiдчать данi узагальненої iнформацiї про доходи та витрати Форми №2 Звiт про фiнансовi результати.


Керівник

 

(підпис)

Омаров Шамхал Магомедгаджийович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

посада вiдсутня