ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 
Дата розміщення: 18.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 631.8 6668.3 0 0 631.8 6668.3
будівлі та споруди 628.5 6665 0 0 628.5 6665
машини та обладнання 3.2 3.2 0 0 3.2 3.2
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0.1 0.1 0 0 0.1 0.1
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 631.8 6668.3 0 0 631.8 6668.3
Опис На початок звiтного перiоду залишкова вартiсть основних засобiв емiтента становить 631,8 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду основнi засоби за залишковою вартiстю становили 6668,3 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 10,42%. Основнi засоби на 31.12.2015р. складають: первiсна вартiсть - 7443,9тис.грн.; знос - 775,6 тис.грн.; залишкова вартiсть - 6668,3тис.грн. Термiни та умови користування основними засобами: - будiвлi i споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Ступiнь використання основних засобiв: 100%. Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок надходження у звітному році основних засобів (будівлі та споруди). Нiяких обмежень на використання майна Товариства у звiтному перiодi не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 4377.4 -1556.8
Статутний капітал (тис.грн.) 1538 1538
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1538 1538
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(4377.400 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1538.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.