ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 
Дата розміщення: 18.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/н00д/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/н0Xд/н
Податкові зобов'язання X 9.4 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 3294.7 X X
Усього зобов'язань X 3304.1 X X
Опис Станом на кiнець звiтного перiоду довгостроковi зобов'язаня емiтента становлять 2,0 тис. грн.; поточнi зобов'язання - 3302,1 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 884,8тис.грн. На кiнець звiтного перiоду iснують поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 9,4тис.грн., розрахунками зi страхування 0,5 тис. грн., розрахунками з оплати працi - 1,2 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання - 2406,2тис.грн.