ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 
Дата розміщення: 18.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААВ №172201
3. Дата проведення державної реєстрації 03.06.1997
4. Територія (область)* Миколаївська область
5. Статутний капітал (грн) 1538470
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

25.29 - ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МЕТАЛЕВИХ БАКІВ, РЕЗЕРВУАРІВ І КОНТЕЙНЕРІВ

25.62 - МЕХАНІЧНЕ ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ

68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

10. Органи управління підприємства

Вищим органом управлiння є Загальнi збори акцiонерiв. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є директор. У Товариствi утворено Наглядову раду, яка здiйснює захист прав акцiонерiв. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю. Функцiї Ревiзiйної комiсiї у Товариствi виконує Ревiзор, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Миколаївське РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку 326610
3) Поточний рахунок 26008282618001
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н