ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 
Дата розміщення: 18.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 16.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2014 рiк. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2014 рiк. 4. Звiт Ревiзора Товариства за 2014рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2014 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзора за 2014 рiк. 5. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2014 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2014 рiк. 6. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Пропозицiї до порядку денного надавалися виконавчим органом та членами Наглядової ради. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: Питання №1:Вирiшили: Передати повноваження лiчильної комiсiї за договором представниковi Зберiгача ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Грабовенко Людмилi Анатолiївнi; умови Договору зi Зберiгачем на виконання Зберiгачем операцiй по iнформацiйному та органiзацiйному забезпеченню проведення загальних зборiв акцiонерiв затвердити. Питання №2: Вирiшили: Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовiльною, звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк затвердити. Питання №3: Вирiшили: Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовiльною. Питання №4:Вирiшили: Звiт Ревiзора Товариства за 2014 рiк затвердити. Питання №5:Вирiшили: Результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчний звiт Товариства) за 2014 рiк затвердити. Зберегти основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк. Покрити збиток звiтного перiоду за рахунок планового прибутку наступних перiодiв. Питання №6: Вирiшили: 1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборiв акцiонерiв, що мають наступний характер: " кредитнi та депозитнi угоди; " угоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки); " угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди будiвельного пiдряду; " лiзингу; " угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; " угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; " угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; " договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi. 2. Визначення доцiльностi укладання угод щодо значних правочинiв покласти на Наглядову раду товариства. 3. Надати директору Товариства повноваження на пiдписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.