ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 
Дата розміщення: 18.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод" за ЄДРПОУ 03576249
Територія   за КОАТУУ 4810136900
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів за КВЕД 25.29
Середня кількість працівників, осіб 3    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 54028 Миколаївська область м. Миколаїв Новозаводська, 19 (0512) 23-20-62

1. Баланс
на 31.12.2015

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 339.9
Основні засоби: 1010 631.8 6668.3
первісна вартість 1011 1407.4 7443.9
знос 1012 (775.6) (775.6)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 631.8 7008.2
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 97.8 361.3
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0 125.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.1 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 128.3 77.2
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0.9 2.3
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 4.2 106.6
Усього за розділом II 1195 231.3 673.3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 863.1 7681.5


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1538 1538
Додатковий капітал 1410 39 6075.4
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3133.8 -3236
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 -1556.8 4377.4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.3 2
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 1002.8 884.8
розрахунками з бюджетом 1620 4.5 9.4
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 0 0.5
розрахунками з оплати праці 1630 0 1.2
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 1412.3 2406.2
Усього за розділом III 1695 2419.6 3302.1
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 863.1 7681.5

Примітки: Згiдно балансу основнi засоби на 31.12.2015р. складають: первiсна вартiсть - 7443,9 тис.грн.; знос - 775,6 тис.грн.; залишкова вартiсть - 6668,3тис.грн., це будинки та споруди. Виробничi запаси на кiнець звiтного перiоду становлять 361.3 тис.грн. Всi матерiальнi ресурси Товариства вiдображаються в облiку i звiтностi за їх фактичною собiвартiстю, яка визначається на пiдставi первинних документiв вiдповiдно до чинного законодавства. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 125,9 тис. грн.. При визначеннi та оцiнцi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги Товариством не проводився розрахунок резерву сумнiвних боргiв виходячи з аналiзу платоспроможностi дебiторiв, або на пiдставi класифiкацiї дебiторської заборгованостi. Невиконання цього може призвести в майбутньому до збиткiв при неповерненнi сумнiвної дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - відсутня. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 77,2тис.грн. Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi - 2,3тис.грн. Iншi оборотнi активи - 106,6 тис.грн. Поточнi зобов'язання: Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 884,8тис.грн. На кiнець звiтного перiоду iснують поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 9,4тис.грн. Статутний капiтал Товариства, згiдно Статуту, складає 1538470,00(Один мiльйон п'ятсот тридцять вiсiм тисяч чотириста сiмдесят)грн., який станом на 31.12.2015р. сформовано в повному обсязi та у встановленi законодавством строки. Порядок формування Статутного капiталу у Товариствi регулюється законодавством та установчими документами. Для облiку наявностi та змiн Статутного капiталу призначено аналiтичний рахунок 40 "Статутний капiтал", який ведеться без порушень. Додатковi внески до Статутного капiталу протягом звiтного року не здiйснювалися. Додатковий капiтал складає в сумi - 6075,4тис.грн. Непокритий збиток складає 3236,0тис.грн., який збiльшено в звiтному перiодi за рахунок збитку звітного періоду.


Керівник

 

(підпис)

Омаров Шамхал Магомедгаджийович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

посада вiдсутня