ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 
Дата розміщення: 18.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2015 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 45 94.4
Інші операційні доходи 2120 46.8 49.9
Інші доходи 2240 153.9 46.1
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 245.7 190.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (34.7) (92.8)
Інші операційні витрати 2180 (296.2) (185.4)
Інші витрати 2270 (17) (24.9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (347.9) (303.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -102.2 -112.7
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -102.2 -112.7

Примітки: Основним джерелом отримання доходу Товариства є дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом металевих резервуарiв та цистерн. Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi фiнансовi результати дiяльностi Товариства обчисленi згiдно до вимог чинного законодавства. Класифiкацiя та оцiнка доходу та витрат проводиться вiдповiдно до П(С)БУ. У фiнансовому Звiтi про фiнансовi результати надано користувачам повну iнформацiю про доходи, витрати та фiнансовий результат вiд дiяльностi Товариства. Зокрема, Товариством за звiтний перiод отримано чистий дохiд в сумi 245,7тис.грн. Дохід від робіт, товарів, послуг - 45,0 тис. грн.; iншi операцiйнi доходи - 46,8 тис.грн. В операцiйному перiодi дохiд значно більший в порiвняннi з минулим перiодом. Витрати Товариства за звiтний перiод склали в сумi 347,9 тис.грн. За звiтний перiод Товариством отримано збиток в сумi 102,2тис.грн., про що свiдчать данi узагальненої iнформацiї про доходи та витрати Форми №2 Звiт про фiнансовi результати.


Керівник

 

(підпис)

Омаров Шамхал Магомедгаджийович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

посада вiдсутня