ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 6668.3 6668.3 0 0 6668.3 6668.3
будівлі та споруди 6665 6665 0 0 6665 6665
машини та обладнання 3.2 3.2 0 0 3.2 3.2
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0.1 0.1 0 0 0.1 0.1
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 6668.3 6668.3 0 0 6668.3 6668.3
Опис На початок звiтного перiоду залишкова вартiсть основних засобiв емiтента становить 6668,3 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду основнi засоби за залишковою вартiстю становили 6668,3 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 10,42%. Термiни та умови користування основними засобами: - будiвлi i споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Ступiнь використання основних засобiв: 100%. Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок надходження у звітному році основних засобів (будівлі та споруди). Нiяких обмежень на використання майна Товариства у звiтному перiодi не було. Незавершені капітальні інвестиції -699,0тис.грн. В бухгалтерському обліку основні засоби згруповані відповідно до вимог П(С)БО 7 та ПК. Об`єкти основних засобів в Товаристві визнані активом, є ймовірність того, що Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди від їх використання і вартість їх станом на 31.12.2016 року визначена достовірно. Одиницею обліку основних засобів є інвентарний об'єкт основних засобів. Станом на 31.12.2016 року за даними балансу вартість основних засобів складає: - первісна вартість - 7443,9 тис. грн. - знос - ( 775,6) тис.грн. - залишкова вартість - 6668,3 тис.грн. Амортизація (знос) основних засобів в бухгалтерському обліку нараховується за прямолінійним методом, але в звітному періоді амортизація основних засобів не визначалась.Дані балансу відповідають даним бухгалтерського обліку.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 4327 4377.4
Статутний капітал (тис.грн.) 1538 1538
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1538 1538
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(4327.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1538.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.