ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/н00д/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/н0Xд/н
Податкові зобов'язання X 12.4 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 4615.1 X X
Усього зобов'язань X 4627.5 X X
Опис За станом на 31.12.2016р. Довгостроковi забезпеченняскладають 4,6тис.грн. Поточнi зобов`язання складають -4622,9тис.грн.., у тому числi: за товари, роботи, послуги -1599,3тис.грн. з бюджетом заборгованiсть- 12,4тис.грн., з оплати працi -вiдсутнi. Iншi поточнi зобов'язаня складають 3011,2тис.грн. Облiк поточних зобов'язань ведеться згiдно з П(с)БО 11 "Зобов'язання".