ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзора Товариства за 2015рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. Затвердження висновкiв Ревiзора за 2015 рiк. 5. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2015 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2015 рiк. 6. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 7. Обрання ревiзора Товариства. 8. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Пропозицiї до порядку денного надавалися виконавчим органом та членами Наглядової ради. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: По питанню №1 порядку денного: "Обрання лiчильної комiсiї" Слухали: Директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича. Доповiдач довiв до вiдома присутнiх, що згiдно ст. 44 Закону України "Про акцiонернi товариства", функцiї Лiчильної комiсiї можуть передаватися, зокрема, Зберiгачу (Депозитарнiй установi) Товариства. Доповiдач повiдомив, що Наглядовою радою (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 22.02.2016р.) було рекомендовано Загальним зборам для пiдрахунку голосiв та забезпечення проведення голосування на Загальних зборах передати повноваження Лiчильної комiсiї за договором представниковi Депозитарнiй установi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; умови Договору з Депозитарною установою на виконання Депозитарною установою операцiй по iнформацiйному та органiзацiйному забезпеченню проведення загальних зборiв акцiонерiв затвердити. Запропоновано обрати Головою Лiчильної комiсiї Грабовенко Людмилу Анатолiївну, членом Лiчильної комiсiї - Норову Людмилу Олександрiвну. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не голосували, недiйснi бюлетенi - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Передати повноваження Лiчильної комiсiї Депозитарнiй установi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Обрати Грабовенко Людмилу Анатолiївну Головою Лiчильної комiсiї; Норову Людмилу Олександрiвну членом Лiчильної комiсiї. Умови Договору на виконання операцiй з iнформацiйного та органiзацiйного забезпечення проведення Загальних зборiв з Депозитарною установою ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" затвердити. По питанню №2 порядку денного: "Звiт Директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора.": Слухали: директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, який доповiв присутнiм акцiонерам про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2015 рiк. Доповiдач зазначив, що за результатами дiяльностi у 2015 роцi, Товариством отримано збиток у розмiрi 87,9 тис. грн., що зумовлено погiршенням умов господарювання, в яких здiйснює свою дiяльнiсть емiтент, неплатоспроможнiстю замовникiв, вiдсутнiстю достатнiх обiгових коштiв для розвитку дiяльностi пiдприємства, а також загостренням економiчної кризи в країнi в цiлому. Але, незважаючи на негативнi явища, Товариству вдалося утримати необхiднi для виживання обсяги виробництва та надання послуг, вiдпрацювати рiк в режимi повного робочого дня, вчасно виплачувати працiвникам заробiтну плату та своєчасно проводити розрахунки з податкiв, зборiв та обов'язкових платежiв до бюджету. Доповiдач пiдклеслив, що у 2015 роцi заходи щодо провадження фiнансово-господарської дiяльностi були спрямованi на збереження та якiсне вдосконалення основних напрямкiв дiяльностi Товариства та пошук нових замовникiв. Доповiдач запропонував визнати роботу виконавчого органу задовiльною та затвердити Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не голосували, недiйснi бюлетенi - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовiльною, звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк затвердити. По питанню №3 порядку денного: "Звiт Наглядової ради за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради." Слухали: Члена Наглядової ради Товариства Глущенко Тетяну Iванiвну. Доповiдач довела до вiдома учасникiв Зборiв звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та зупинилася на основних напрямках дiяльностi Наглядової ради Товариства у звiтному перiодi. Доповiдач зазначила, що в своїй дiяльностi члени Наглядової ради керувалися дiючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Приймаючи рiшення з питань порядку денного зазначених засiдань, Наглядова рада намагалась об'єктивно i всебiчно аналiзувати суть поставлених питань, визначити доцiльнiсть їх позитивного або негативного вирiшення з огляду на максимальне врахування iнтересiв акцiонерiв та Товариства. Наглядова рада на протязi звiтного перiоду дiяла у повному складi в межах повноважень, визначених статутом Товариства та чинним законодавством України. На засiданнях Наглядової ради розглядалися питання, вирiшення яких вiдноситься до її компетенцiї, рiшення, що прийнятi на засiданнях, вiдповiдають iнтересам акцiонерiв та Товариства. Доповiдач пiдкреслила, що в результатi перевiрок дiяльностi виконавчого органу Товариства, порушень не виявлено, дiяльнiсть виконавчого органу Товариства здiйснюється вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Доповiдач запропонувала Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовiльною. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не голосували, недiйснi бюлетенi - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовiльною. По питанню №4 порядку денного: "Звiт ревiзора Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства за 2015 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзора Товариства.": Слухали: Ревiзора Товариства Байдукова Сергiя Олександровича. Доповiдач довiв до вiдома акцiонерiв звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк. У звiтi викладенi результати перевiрки дiяльностi з боку Ревiзора, порядок використання майна та коштiв у звiтний перiод. За висновками Ревiзора, фiнансово-господарська дiяльнiсть Товариства провадиться вiдповiдно до чинного законодавства. Згiдно висновку Ревiзора, бухгалтерський облiк ведеться за журнально-ордерною системою облiку, квартальна та рiчна звiтнiсть надається у строки, встановленi чинним законодавством. Показники рiчного звiту вiдповiдають даним журналiв-ордерiв аналiтичного та синтетичного облiку та Головнiй книзi, розбiжностей не встановлено. Ревiзор зазначив, що результати дiяльностi Товариства перевiренi та пiдтвердженi незалежною аудиторською фiрмою - ТОВ "Миколаїв-Аудит". Доповiдач запропонував Звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк затвердити. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не голосували, недiйснi бюлетенi - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк затвердити. По питанню №5 порядку денного: "Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2015 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. Затвердження порядку покриття збиткiв за 2015 рiк.": Слухали: директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, який ознайомив учасникiв Зборiв з рiчним звiтом та балансом товариства за 2015 рiк, видiливши окремi показники. Доповiдач зазначив, що за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у звiтному 2015 роцi, Товариством, зокрема, отримано чистий дохiд в сумi 245,7тис.грн. Дохiд вiд робiт, товарiв, послуг - 45,0 тис. грн.; iншi операцiйнi доходи - 46,8 тис.грн. В операцiйному перiодi дохiд значно бiльший в порiвняннi з минулим перiодом. Витрати Товариства за звiтний перiод склали в сумi 347,9 тис.грн. За звiтний перiод Товариством отримано збиток в сумi 102,2тис.грн. Доповiдач запропонував: Результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчний звiт Товариства) за 2015 рiк затвердити. Зберегти основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк. Покрити збиток звiтного перiоду за рахунок планового прибутку наступних перiодiв. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не голосували, недiйснi бюлетенi - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчний звiт Товариства) за 2015 рiк затвердити. Зберегти основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк. Покрити збиток звiтного перiоду за рахунок планового прибутку наступних перiодiв. По питанню №8 порядку денного: "Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.": Слухали: Директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, який запропонував, вiдповiдно до внесених акцiонерами пропозицiй, обрати до складу Наглядової ради наступних осiб: - Шейко Юрiй Богданович - Голова Наглядової ради; - Глущенко Тетяна Iванiвна - член Наглядової ради; - Омарова Асiят Магомедiвна - член Наглядової ради. Доповiдач доповiв присутнiм на зборах акцiонерам, що вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", голова та члени Наглядової ради повиннi здiйснювати свої посадовi обов'язки на пiдставi цивiльно-правових договорiв з Товариством, умови яких затверджуються Загальними зборами акцiонерiв. Доповiдач пояснив присутнiм, що такими договорами визначається порядок роботи, виплати винагороди, вiдповiдальнiсть членiв та голови наглядової ради та ознайомив присутнiх акцiонерiв з умовами, що викладенi в проектах цивiльно-правових договорiв, що пропонуються для укладання з членами та головою наглядової ради. Доповiдач запропонував затвердити цивiльно-правовi договори мiж головою та членами Наглядової ради та Товариством, на умовах що викладенi в проектах цих договорiв та уповноважити на пiдписання договорiв вiд iменi Товариства Директора Товариства, який буде обраний на цих Загальних зборах. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не голосували, недiйснi бюлетенi - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: 1. Обрати до складу Наглядової ради наступних осiб: - Шейко Юрiй Богданович - Голова Наглядової ради; - Глущенко Тетяна Iванiвна - член Наглядової ради; - Омарова Асiят Магомедiвна - член Наглядової ради. 2. Затвердити цивiльно-правовi договори мiж головою та членами Наглядової ради та Товариством, на умовах що викладенi в проектах цих договорiв та уповноважити на пiдписання договорiв вiд iменi Товариства Директора Товариства, який буде обраний на цих Загальних зборах. По питанню №7 порядку денного: "Обрання Ревiзора Товариства.": Слухали: директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, який запропонував обрати Ревiзором Товариства Петрова Олега Олександровича. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не голосували, недiйснi бюлетенi - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: обрати Ревiзором Товариства Петрова Олега Олександровича. По питанню №8 порядку денного: "Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних право чинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод." Слухали: директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, який пояснив присутнiм на зборах акцiонерам, що питання щодо попереднього схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод винесено на розгляд загальних зборiв в зв'язку з тим, що ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" передбачено що рiшення про вчинення значного правочину, ринкова вартiсть майна або послуг якого перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. Враховуючи, що в умовах ринкових вiдносин мiж суб'єктами господарювання затримка в прийняттi рiшень щодо господарських угод та їх вчиненнi, яка пов'язана зi значним строком необхiдним для скликання загальних зборiв акцiонерiв, може призвести до не укладання вигiдних для акцiонерних товариств угод з втратою економiчної вигоди для пiдприємства, законодавець надав можливiсть попереднього схвалення загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. Користуючись наданою Законом України "Про акцiонернi товариства" можливiстю, загальним зборам акцiонерiв пропонується прийняти рiшення про попереднє схвалення загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року в зв'язку з неможливiстю визначення на дату проведення зборiв, якi саме значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi. А саме, пропонується попередньо схвалити угоди, що є значними правочинами, граничний розмiр яких не перевищує 7681,0 тис. грн., наступного характеру: " кредитнi та депозитнi угоди; " угоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки); " угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди будiвельного пiдряду; " лiзингу; " угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; " угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; " угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; " договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi. Визначення доцiльностi укладання таких угод пропонується покласти на Наглядову раду Товариства; Пропонується надати директору Товариства повноваження на пiдписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена вiдповiдним рiшенням Наглядової ради. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 акцiонера, якi в сукупностi володiють 140490 голосами, що становить 91,32% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. Не голосували, недiйснi бюлетенi - 25 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 13357 голосами, що становить 8,68% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: 1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборiв акцiонерiв, граничний розмiр яких не перевищує 7681,0 тис. грн., що мають наступний характер: " кредитнi та депозитнi угоди; " угоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки); " угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди будiвельного пiдряду; " лiзингу; " угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; " угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; " угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; " договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi. 2. Визначення доцiльностi укладання угод щодо значних правочинiв покласти на Наглядову раду товариства. 3. Надати директору Товариства повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.