ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод" за ЄДРПОУ 03576249
Територія   за КОАТУУ 4810136900
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів за КВЕД 25.29
Середня кількість працівників, осіб 4    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 54028 Миколаївська область м. Миколаїв Новозаводська, 19 (0512) 23-20-62

1. Баланс
на 31.12.2016

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 339.9 699.9
Основні засоби: 1010 6668.3 6668.3
первісна вартість 1011 7443.9 7443.9
знос 1012 (775.6) (775.6)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 7008.2 7368.2
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 361.3 1045.4
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 125.9 161.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 118.5
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 77.2 122.7
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 2.3 1.9
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 106.6 136.4
Усього за розділом II 1195 673.3 1586.3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 7681.5 8954.5


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1538 1538
Додатковий капітал 1410 6075.4 6075.4
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3236 -3286.4
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 4377.4 4327
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 2 4.6
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 884.8 1599.3
розрахунками з бюджетом 1620 9.4 12.4
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 0.5 0
розрахунками з оплати праці 1630 1.2 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 2406.2 3011.2
Усього за розділом III 1695 3302.1 4622.9
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 7681.5 8954.5

Примітки: ОСНОВНІ ЗАСОБИ ( НЕОБОРОТНІ АКТИВИ) Незавершені капітальні інвестиції -699,0тис.грн. В бухгалтерському обліку основні засоби згруповані відповідно до вимог П(С)БО 7 та ПК. Об`єкти основних засобів в Товаристві визнані активом, є ймовірність того, що Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди від їх використання і вартість їх станом на 31.12.2016 року визначена достовірно. Одиницею обліку основних засобів є інвентарний об'єкт основних засобів. Станом на 31.12.2016 року за даними балансу вартість основних засобів складає: - первісна вартість - 7443,9 тис. грн. - знос - ( 775,6) тис.грн. - залишкова вартість - 6668,3 тис.грн. Амортизація (знос) основних засобів в бухгалтерському обліку нараховується за прямолінійним методом, але в звітному періоді амортизація основних засобів не визначалась.Дані балансу відповідають даним бухгалтерського обліку.Аудитор вважає, що отримав певну кількість доказів про достовірну вартість основних засобів в Балансі статті "Основні засоби", які Товариству в процесі використання приносять економічні вигоди, тому аудитор має думку, щодо достовірності відображення в фінансовій звітності статті основні засоби.Інші необоротні активи складають -0,9тис.грн. Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку та даним статтям відображеним у фінансовій звітності. ОБОРОТНІ АКТИВИ На дату складання Балансу станом на 31.12.2016р. оборотні активи включають: запаси- 1045,4тис.грн.; дебіторська заборгованість; за товари та послуги- 161,4тис.грн. Інша дебіторська заборгованість -122,7тис.грн. Заборговіність бюджета - 118,5тис.грн.Грошові кошти-1,9тис.грн. Інші оборотні активи-136,4тис.грн. Запасами визнані активи, щодо яких існує ймовірність того, що Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість буде достовірно визначена. Облік запасів ведеться відповідно до вимог П(с)БО № 9 "Запаси". Залишки на кінець року підтверджуються результатами проведеної інвентаризації матеріально-відповідальних осіб. Облік дебіторської заборгованості ведеться згідно з П(с)БО 10, яка підтверджена актами звірок розрахунків. При визначенні та оцінці дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги Товариством не проводився розрахунок резерву сумнівних боргів. 2.9.ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ Станом на 31.12.2016 року до складу власного капіталу входять: статутний капітал в сумі 1538,0 тис.грн., додатковий капітал в сумі 6075,4тис.грн. і непокритий збиток в сумі 3286,4тис.грн. В 2016 році зменшення власного капиталу виникло із-за отриманого в звітному періоді збитку в сумі 50,4тис.грн. Усього власний капітал на 31.12.2016 р. складає в сумі 4327,0тис.грн., який сформовано в повному обсязі та в установленні заканодавством терміни. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ТА ПОТОЧНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ За станом на 31.12.2016р. Довгострокові забезпеченняскладають 4,6тис.грн. Поточні зобов`язання складають -4622,9тис.грн.., у тому числі: за товари, роботи, послуги -1599,3тис.грн. з бюджетом заборгованість- 12,4тис.грн., з оплати праці -відсутні. Інші поточні зобов'язаня складають 3011,2тис.грн. Облік поточних зобов'язань ведеться згідно з П(с)БО 11 "Зобов'язання".


Керівник

 

(підпис)

Омаров Шамхал Магомедгаджийович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

посада вiдсутня