ПрАТ "ЕМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576249
Телефон: (0512) 23-20-62
e-mail: -
Юридична адреса: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 19
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2016 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 45
Інші операційні доходи 2120 646.9 46.8
Інші доходи 2240 0 153.9
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 646.9 245.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (0) (34.7)
Інші операційні витрати 2180 (697.3) (296.2)
Інші витрати 2270 (0) (17)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (697.3) (347.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -50.4 -102.2
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -50.4 -102.2

Примітки: Чистий Дохід (виручка) від реалізації на 31.12.2016 року відображений у Формі № 2-м, "Звіт про фінансові результати", відповідно до П(С)БО № 3, що відповідає даним обліку і складає без ПДВ -646,9тис.грн. Це дохід від надання в оренду приміщень, облік якого ведеться відповідно до вимог П(С)БО № 15 "Дохід". Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості, одержаної Товариством від реалізації. Витрати Товариства в 2016 році визнано витратами звітного року згідно зі ст.4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". За даними звітності інші операційні витрати складають - 697,3тис.грн. Загальна сума витрат складає - 697,3 тис.грн. Фінансовий результат від операційної діяльності за звітний 2016 рік складає в сумі 50,4тис.грн. Це збиток.


Керівник

 

(підпис)

Омаров Шамхал Магомедгаджийович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

посада вiдсутня